Tezler

Kurumumuz, 20 Temmuz 1982 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 41 sayılı KHK ile “Su Ürünleri Yüksek Okulu” adıyla kurulmuştur. 41 sayılı KHK’yi kaldıran 30 Mart 1983 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2809 sayılı Kanunda aynı ad ile Su Ürünleri Yüksek Okulu olarak yer almıştır. 27 Aralık 1992 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 92/3795 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile adı “Su Ürünleri Fakültesi” olarak değiştirilmiştir. Kurumumuzun yüksekokul olarak faaliyet gösterdiği yıllarda lisansüstü eğitimlerini Fen Bilimleri Enstitüsüne bağlı Zootekni Ana Bilim Dalında gerçekleştirmiştir. Örneğin, hocalarımızdan Sayın Prof. Dr. Abdurrahman POLAT 1984 yılında Sayın Prof. Dr. Oya IŞIK 1990 yılında, Sayın Prof. Dr. Suat DİKEL 1990 yılında, Sayın Prof. Dr. Mahmut Ali Gökçe 1991 yılında  yüksek lisans tezlerini Zootekni Ana Bilim Dalında tamamlamıştır. 

Yukarıda belirtildiği gibi, 1992 yılında kurumumuzun fakülte olmuş ve buna paralel olarak Fen Bilimleri Enstitüsü Bünyesinde Su Ürünleri Anabilim Dalı kurulmuştur. Bu yıl içerisinde anabilim dalı çatısı altında tamamlanan tamamlanan ilk lisans üstü tezler; Sayın Prof. Dr. Sevim POLAT hocamızın "Akyatan (Karataş) Lagün gölünün planktonik organizmaları ve bazı fiziko-kimyasal özellikleri ile bunların mevsimsel değişimleri" ve Sayın Prof. Dr. Mahmut YANAR hocamızın “Güneş ışığı ve renk maddesi (Canthaxanthin) uygulamalarının Japon balığı (Carassius auratus)'nın erken çağda (juvenil) renklenmesi üzerine etkileri” isimli yüksek lisans tezleridir. 1992 ile 2010 yılları arasında 12 yıl faaliyet gösteren Su Ürünleri Anabilim Dalında 102 Yüksek Lisans, 48 doktora olmak üzere toplam 150 adet lisansüstü tez tamamlanmıştır. Ancak Fen Bilimleri Enstitüsü'nün 28.10.2010 tarihli ve 2010-49 no’lu toplantıda aldığı karar ile Su Ürünleri Ana Bilim Dalı kapatılmış yerine Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi, Su Ürünleri Temel Bilimler ve Su Ürünleri Yetiştiriciliği Anabilim Dalları kurulmuştur. Kurulduğu dönemden bu yana; Bu üç anabilim dalında 58 doktora, 99 yüksek lisans tezi tamamlanmıştır. Dolayısıyla, 1992 yılından bu yana fakültemiz çatısı altındaki anabilim dallarında 201 (%65) yüksek lisans, 106 (%35) doktora tezi tamamlanmıştır. Bu tezlere danışmalnlık yapan öğretim elemanlarımız ve kaç teze danışmanlık yaptıkları Çizelge 1'de gösterilmiştir.  

 

Çizelge 1. Fakültemiz öğretim elemanlarının danışmanlığını yürüttüğü doktora ve yüksek lisasn tez sayıları

DANIŞMAN Danışmanlık Yapılan Tez Sayısı
Doktora Yüksek Lisans Toplam
Abdurrahman Polat 2 12 14
Aygül Küçükgülmez Yandım 2   2
Aysel Şahan 2 4 6
Canan Türeli 2 5 7
Caner Enver Özyurt 3 7 10
Cem Çevik 1 4 5
Dursun Avşar 6 7 13
Ercan Sarıhan 7 7 14
Erhan Akamca 1 2 3
Esmeray Küley 1 1 2
Fatih Özoğul 8 12 20
Fatma Çevik 2 5 7
Gökhan Gökçe 1 1 2
Gülsün Özyurt 2 3 5
Hacer Yeldan   1 1
İbrahim Cengizler 10 15 25
Leyla Uslu   1 1
Mahmut Ali Gökçe 6 10 16
Mahmut Yanar 5 10 15
Makbule Baylan 2 2 4
Meltem Manaşırlı   3 3
Metin Kumlu 7 9 16
Mustafa Akar 2 5 7
Mustafa Durmuş   1 1
Münir Ziya Lugal GÖKSU 2 1 3
Nazmi Tekelioğlu 6 12 18
Oğuz Taşbozan 3 4 7
Orthan Tufan Eroldoğan 2 8 10
Oya Işık 4 7 11
Sevim Polat 2 6 8
Sinan Mavruk   1 1
Suat Dikel 6 22 28
Tülay Altun 1 1 2
Ünal Erdem 2 3 5
Yaseman Yanar 1 3 4
Yeşim Özoğul 5 6 11
Toplam 106 201 307

 

2010 yılından 2022 yılına kadar; Avlama ve İşleme Teknolojisi, Temel Bilimler ve Yetiştiricilik Ana Bilim Dallarında tamamlanan tezlerin dağılımı Şekil 1'de gösterilmiştir. 2023 yılı itibarı ile fakültemiz çatısı altındaki anabilim dallarında yürütülen lisans üstü tez sayısı ise 75'dir. Bunlardan 19 tanesi (%25) doktora, 56 tanesi (%75) yüksek lisans tezidir. Devam eden tezlerin Anabilim Dallarına göre dağılımı ise Şekil 2'de verilmiştir.  Buna göre; öğretim üyesi başına düşen lisans üstü öğrenci sayısı; Avlama ve İşleme Teknoloji Anabilimdalında 3.1 (Doktora 0.82; Yüksek Lisans 2.27) , Temel Bilimler Anabilim Dalında 1.4 (Doktora: 0.16; Yüksek Lisans:1.19), Yetiştiricilik Anabilim Dalında 3 (Doktora: 0.75; Yüksek Lisans: 2.25), fakülte genelinde ise 2.5 (Doktora: 0.63; Yüksek Lisans: 1.87)'dir. 

 

Şekil 1. 2010-2022 yılları arasındaki tamamlanan tezlerin anabilim dallarına göre dağılımı

 

Şekil 2. Devam eden lisans üstü tezlerin dağılımı (2023)  

 

Çizelge 2'de bu güne kadar fakültemiz çatısı altındaki anabilm dallarında yürütülen ve tamamlanan tezlerin listesi verilmiştir.  Tezlerele ilgili olarak daha detaylı bilgilere ya da tam metinlerine Yüksek Öğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezinin internet sitesinden ulaşılabilir

 

 

YAZAR YIL TEZ ADI TEZ TÜRÜ DANIŞMAN ANABİLİM DALI YÖK NO
SEVİM YÜKSEL 1992 Akyatan (Karataş) Lagün gölünün planktonik organizmaları ve bazı fiziko-kimyasal özellikleri ile bunların mevsimsel değişimleri Yüksek Lisans Ercan Sarıhan Su Ürünleri Ana Bilim Dalı 24995
MAHMUT YANAR 1992 Güneş ışığı ve renk maddesi (Canthaxanthin) uygulamalarının Japon balığı (Carassius auratus)'nın erken çağda (juvenil) renklenmesi üzerine etkileri Yüksek Lisans Nazmi Tekelioğlu Su Ürünleri Ana Bilim Dalı 23121
CEM ÇEVİK 1993 Seyhan Baraj gölündeki tatlı su istakozu (Astacus Leptodactylus) nun bazı biyo ekolojik, morfometrik özellikleri ile hastalık durumunun saptanması üzerine bir araştırma Yüksek Lisans Nazmi Tekelioğlu Su Ürünleri Ana Bilim Dalı 39916
ŞÜKRAN DEDELER 1994 Ceyhan nehrinin Yakapınar (Misis) belde sınırları içinde kalan bölümünün bazı biyoekolojik özellikler bakımından araştırılması Yüksek Lisans Ercan Sarıhan Su Ürünleri Ana Bilim Dalı 38728
CANAN TÜRELİ 1994 Adana ili kıyı bölgesinde ekonomik öneme sahip balık türlerinden barbunya (Mullus barbalus) ıskarmoz (Sourida undosguamis ) ve sarıağız (Argyrosomus regius) türlerinin büyüme performansları Yüksek Lisans Ünal Erdem Su Ürünleri Ana Bilim Dalı 38747
OYA IŞIK 1995 Farklı mikroalg türleri ( Chlorella vulgaris, monoraphidium minitum, scenedesmus abundans ) ve bunlarla beslenen rotifer (Brachionus calyciflorus ) ile, beslenmeleri rotiferle yapılmış tatlısu çipurası (Tilapia zillii) l Doktora Ercan Sarıhan Su Ürünleri Ana Bilim Dalı 38900
SUAT DİKEL 1995 İki Tilapia türü ve bunların melezlerinin Çukurova'da havuz koşullarında yetiştirilmesi, çeşitli büyüme performansları ile karkas ve besin özelliklerinin karşılaştırılması Doktora Nazmi Tekelioğlu Su Ürünleri Ana Bilim Dalı 38883
AYSEL AZİZOĞLU 1995 Sağlıklı Oreochromis niloticus (L.) bireylerinde bazı hematolojik parametrelerin saptanması üzerine bir araştırma Yüksek Lisans İbrahim Cengizler Su Ürünleri Ana Bilim Dalı 39960
YUSUF SAĞAT 1996 Tahtaköprü Baraj Gölünde (Islahiye, Gaziantep) yaşayan iki Cyprinid türünün (Leuciscus cephalus Linnaeus, 1758 ve Carasobarbus luteus Heckel, 1843) biyo-ekolojik özellikleri Yüksek Lisans Ünal Erdem Su Ürünleri Ana Bilim Dalı 455926
M. AYÇE ARSOY GENÇ 1996 Tilapia (tilapia zillii) yavrularının tuzlu suya adaptasyonu ve değişik stok oranlarında yetiştirilmesi Yüksek Lisans Nazmi Tekelioğlu Su Ürünleri Ana Bilim Dalı 50377
HÜLYA OVAT 1996 Penaeus semisulcatus (penaeidae)'un farklı stoklama oranlarında yetiştirilmesi Yüksek Lisans Nazmi Tekelioğlu Su Ürünleri Ana Bilim Dalı 50269
MAHMUT YANAR 1996 Karotenoyit içeren doğal ve sentetik yem kaynakları ile balık büyüklüğü ve ortam renginin, japon balığı (Carassius auratus, Cyprinidae)'nda pigmentasyon üzerine etkileri Doktora Nazmi Tekelioğlu Su Ürünleri Ana Bilim Dalı 50286
HACER YELDAN 1996 Kuzeydoğu Akdeniz'deki sokar balığı (Sigarus rivulatus (Forsskal, 1775)'nın üreme ve büyüme özellikleri Yüksek Lisans Dursun Avşar Su Ürünleri Ana Bilim Dalı 58130
ERHAN AKAMCA 1996 İskenderun Körfezinde kullanılan trol ağlarının yapısal ve teknik özellikleri Yüksek Lisans Abdurrahman Polat Su Ürünleri Ana Bilim Dalı 50376
BAHAR TOKUR 1996 Balık unu yerine alternatif protein kaynağı olarak soya fasulyesi küspesinin oreochromis nilotious, L., 1758 (ciclidae, teleostei)'nun gelişmesi ve karkas kompozisyonu üzerine etkileri Yüksek Lisans Abdurrahman Polat Su Ürünleri Ana Bilim Dalı 50248
SEVİM POLAT 1997 İskenderun Körfezi'nin Yumurtalık, Toros Gübre arasındaki kıyı bölgesinde fitoplankton dağılımı, yoğunluğu ve bunların zamana bağlı değişimleri Doktora Ercan Sarıhan Su Ürünleri Ana Bilim Dalı 65326
NURİ BAŞUSTA 1997 İskenderun Körfezinde bulunan pelajik ve demersal balıklar Doktora Ünal Erdem Su Ürünleri Ana Bilim Dalı 65324
ÜMİT DEMİR 1997 Su ürünlerinde kullanılan bazı stok büyüklüğü tahmin yöntemleri Yüksek Lisans Mustafa Akar Su Ürünleri Ana Bilim Dalı 65325
VİLDAN UYARLAR 1997 Bazı çevre etmenlerinin Rhinomonas reticulata (Cryptophyceae) ile beslenen Retifer branhionus plicatillis (Rotifera)'in besin alma etkinliği üzerine etkileri Yüksek Lisans Oya Işık Su Ürünleri Ana Bilim Dalı 65342
AYŞE DÖNMEZ 1998 İskenderun Körfezinin Botaş (Yumurtalık) ve Arsuz (İskenderun) arası kıyı alanında copepoda ve cladocera (Crustacea) gruplarına ait zooplanktonik organizmaların dikey dağılımı ve mevsimsel değişimi Yüksek Lisans Ercan Sarıhan Su Ürünleri Ana Bilim Dalı 77171
ARZU ÖZLÜER 1998 Seyhan Nehri'nin kollarından birini oluşturan Sarıçam Deresinin fizikokimyasal ve bakteriyolojik özellikleri açısından araştırılması Yüksek Lisans Ercan Sarıhan Su Ürünleri Ana Bilim Dalı 77152
TUNCAY KULELİ 1998 Adana-Hatay İl sınırından Yumurtalık'a kadar olan kıuyı şeridi için coğrafi bilgi sistemi ile kıyı yönetim planı oluşturulması Doktora Ercan Sarıhan Su Ürünleri Ana Bilim Dalı 77162
TÜLAY ALTUN 1998 Tatlı ve tuzlu su koşullarında yetiştirilen oreochromis aureus (Steindachener, 1964) oreochromis niloticus (Linnaeus, 1757) tilapia zilli (Gervais, 1848) türlerinde cinsiyet steriodleri, gonad gelişimi ve bazı gamet özel Doktora Ercan Sarıhan Su Ürünleri Ana Bilim Dalı 77036
CEM ÇEVİK 1998 İskenderun Körfezi'nin molluska faunası Doktora Ercan Sarıhan Su Ürünleri Ana Bilim Dalı 77156
EMİNE ÖZCAN 1998 Tilapia (Oreochromis niloticus)'ların farklı stoklama oranları ile su değişim miktarı ve sıklığının, balığın büyümesi üzerine etkileri Yüksek Lisans Nazmi Tekelioğlu Su Ürünleri Ana Bilim Dalı 77060
MELTEM TAŞDEMİR (DURAL) 1998 Asi Nehri (Antakya)'nın bazı fiziksel, kimyasal ve biyolojik parametrelerinin tespiti Yüksek Lisans Münir Ziya Lugal GÖKSU Su Ürünleri Ana Bilim Dalı 77081
KENAN BAYHAN 1998 Karides trol ağının (Penaeus semisulcatus) üzerinde seçicilik deneyleri, av miktarı ve kompozisyonları bakımından algarna ile karşılaştırılması Doktora Münir Ziya Lugal GÖKSU Su Ürünleri Ana Bilim Dalı 77134
SEFA AYHAN DEMİRHAN 1998 İskenderun Körfezinde karides avcılığında kullanılan sepetlerin yapısal özellikleri ve farklı şekillerde dizayn edilmiş sepetlerin kullanım olanakları Yüksek Lisans Abdurrahman Polat Su Ürünleri Ana Bilim Dalı 77078
FATMA ÖZDEMİR 1999 Seyhan baraj gölü Sudak (stizostedion lucioperca (LIN.)1758) populasyonunun bazı biyolojik özellikleri Yüksek Lisans Ünal Erdem Su Ürünleri Ana Bilim Dalı 88022
CANAN TÜRELİ 1999 İskenderun Körfezi'ndeki mavi yengeç (Callinectes sapidus RATHBUN, 1896)'in bazı biyolojik özellikleri Doktora Ünal Erdem Su Ürünleri Ana Bilim Dalı 88060
OĞUZ TAŞBOZAN 1999 Farklı stoklama yoğunluklarının levrek (dicentrarchus labrax) fingerliklerinin gelişme performansları üzerine etkisi Yüksek Lisans Nazmi Tekelioğlu Su Ürünleri Ana Bilim Dalı 88051
ORHAN TUFAN EROLDOĞAN 1999 Deniz levreğinin (dicentrarchus labrax) tatlısuda semirtilme olanağı Yüksek Lisans Metin Kumlu Su Ürünleri Ana Bilim Dalı 87962
MEVLÜT AKTAŞ 1999 Penaeus semisulcatus'un (penaeidae: decapoda) gözsapı kesimiyle olgunlaştırılıp yumurtlatılması Yüksek Lisans Metin Kumlu Su Ürünleri Ana Bilim Dalı 85959
MELTEM ÖZÜTOK 1999 Yumurtalık (Adana) koyundaki eski balığı (Leiognathus klunzingeri) ve küçük dilbalığı (Arnoglossus laterna) populasyonlarında üreme, büyüme ve ölüm oranlarının belirlenmesi Yüksek Lisans Dursun Avşar Su Ürünleri Ana Bilim Dalı 88030
GÜLSÜN BEKLEVİK 1999 Alabalık yemlerine yapılan DL-alanin ve betadin katkısının Gökkuşağı alabalığı (oncorhynchus mykiss, W. 1972) fingerliklerinin gelişme ve karkas kompozisyonu üzerine etkileri Yüksek Lisans Abdurrahman Polat Su Ürünleri Ana Bilim Dalı 85984
SELİN SAYIN 1999 Farklı mikroalg türleri (T. chuii, I. galbana, R. reticulata, P. lutheri ve C. vulgaris) ile beslenen brachionus plicatilis (rotifera)'in besin alma aktivitesi Yüksek Lisans Oya Işık Su Ürünleri Ana Bilim Dalı 88034
CAN REYHAN 1999 İki tilapia türünde (oreochromis niloticus, oreochromis aureus) ektoparazit araştırması Yüksek Lisans İbrahim Cengizler Su Ürünleri Ana Bilim Dalı 93453
MENDERES ŞEREFLİŞAN 1999 Türkiye'deki denizel kuluçkahanelerin mevcut durumları ve sorunları Yüksek Lisans Suat Dikel Su Ürünleri Ana Bilim Dalı 88047
GÜL AYTEN KİRİŞ 1999 Fiber tanklarda ve beton havuz içine yerleştirilen gökkuşağı alabalıklarının (Oncorhyncus mykiss, W.1972) besi performansları ve karkas kompozisyonlarının karşılaştırılması Yüksek Lisans Suat Dikel Su Ürünleri Ana Bilim Dalı 87999
ŞÜKRAN AYGÜN (DEDELER) 2000 Seyhan nehri Adana iç göl bölümünün fiziksel, kimyasal ve plankton kalitesi özellikleri ve mevsimsel değişimleri Doktora Ercan Sarıhan Su Ürünleri Ana Bilim Dalı 95619
BENİN TOKLU 2000 Yumurtalık-Botaş kıyı şeridinde copepoda ve cladocera (crustacea) gruplarına ait zooplanktonik organizmaların mevsimsel dağılımı Yüksek Lisans Ercan Sarıhan Su Ürünleri Ana Bilim Dalı 95599
MAKBULE BAYLAN YANGÜN 2000 Bazı Tilapia türlerinin kantitatif (nicel) karakterleri için kalıtım derecelerinin hesaplanması Yüksek Lisans Mustafa Akar Su Ürünleri Ana Bilim Dalı 95540
CANER ENVER ÖZYURT 2000 Seyhan baraj gölü sazan (cyprinus carpio linnaeus, 1758) ve sudakları (sander lucioperca, Bogustkaya ve Naseka, 1996) için uygun ağ göz genişliğinin belirlenmesi Yüksek Lisans Dursun Avşar Su Ürünleri Ana Bilim Dalı 95528
ERDOĞAN ÇİÇEK 2000 Tateyama Körfezi'nde (Chiba eyaleti, Japonya) bazı çevresel faktörlerin mevsimsel değişimi ve bu faktörlerin zooplankton yoğunluk ve dağılımı üzerine etkileri Yüksek Lisans Dursun Avşar Su Ürünleri Ana Bilim Dalı 95547
A. ARGUN ÖZAK 2000 Oreochromis niloticus'larda oksitetrasiklin (OTC)'nin parmakokinetik araştırmaları Yüksek Lisans İbrahim Cengizler Su Ürünleri Ana Bilim Dalı 95504
AYSEL ŞAHAN (AZİZOĞLU) 2000 Seyhan Nehri (Adana kent içi bölgesi)'nde yaşayan bazı cyprinid'lerde hematolojik araştırmalar Doktora İbrahim Cengizler Su Ürünleri Ana Bilim Dalı 95523
MÜNEVVER AYÇE GENÇ 2001 Levrek (Dicentrarchus labrax L. )'ten kontrollü koşullarda döl alınması, larva ve genç bireylerin farklı diyetlerle beslenerek gelişimlerinin incelenmesi Doktora Nazmi Tekelioğlu Su Ürünleri Ana Bilim Dalı 112378
İLKAN ALİ OLGUNOĞLU 2001 Dondurularak depolanmış (-18 oC (-18 santigrat)) sudak (Sander lucioperca bogustkaya ve Naseka, 1996) filetolarında fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik değişimler Yüksek Lisans Abdurrahman Polat Su Ürünleri Ana Bilim Dalı 112519
MİNE PERÇİN PİNER 2001 Babadıllimanı koyu (Silifke-İçel) fitoplanktonunda mevsimsel değişimlerin incelenmesi Yüksek Lisans Sevim Polat Su Ürünleri Ana Bilim Dalı 112397
HATİCE ÜNAL 2001 Tubifeks (tubifex tubifex) yetiştiriciliğinde farklı besi ortamlarının etkisi Yüksek Lisans Mahmut Yanar Su Ürünleri Ana Bilim Dalı 112377
LEVENT SANGÜN 2002 Aydıncık Babadillimanı'nda iki serranus türünün (Serranus hepatus, Serranus cabrilla) popülasyon dinamiği parametrelerinin tahmini Yüksek Lisans Mustafa Akar Su Ürünleri Ana Bilim Dalı 119968
MEVLÜT AKTAŞ 2002 Sıcaklık/ fotoperiyot ve hormon enjeksiyonunun yeşil kaplan karidesi (Penaeus semisulcatus)'nde gonad gelişimi ve yumurtlama üzerine etkileri Doktora Metin Kumlu Su Ürünleri Ana Bilim Dalı 120018
BAYBARS SAĞLAMTİMUR 2002 Sıcaklık, göz sapı kesimi ve stoklama yoğunluğunun Türk kereviti (Astacus leptodactylus) 'nin yumurta inkübasyon süresi, yaşama oranı, büyüme ve et-besin içeriği üzerine etkileri Doktora Metin Kumlu Su Ürünleri Ana Bilim Dalı 120010
OSMAN TAŞDEMİR 2002 İskenderun Körfezi'nde kullanılan av araçlarının teknik özelliklerinin belirlenmesi Yüksek Lisans Abdurrahman Polat Su Ürünleri Ana Bilim Dalı 119848
ALİ SERHAT ÖZKÜTÜK 2002 Tütsülenmiş ve tütsülenmemiş tilapia (Oreochromis niloticus, L. 1758) filetolarında vakum paketlemenin raf ömrü üzerine etkileri Yüksek Lisans Abdurrahman Polat Su Ürünleri Ana Bilim Dalı 119857
HALİL İBRAHİM BEYCİOĞLU 2002 İşlem görmüş ihraç ürünü kurbağa (Rana spp. ) butlarında Salmonella spp. ürün akışının bakteriyolojik kontrolü Yüksek Lisans Abdurrahman Polat Su Ürünleri Ana Bilim Dalı 119937
ÖNDER DUYSAK 2002 Akkuyu sahilleri (Mersin-Doğu Akdeniz) cephalopod faunası Yüksek Lisans Canan Türeli Su Ürünleri Ana Bilim Dalı 119942
YADİGAR ÖRNEK 2002 Çukurova yaz koşullarında deniz diatomu (Chaetoceros calcitrans)'ın dışarı kültürü Yüksek Lisans Oya Işık Su Ürünleri Ana Bilim Dalı 119880
A. ERDEM DÖNMEZ 2002 Tilapia (Oreochromis niloticus)'larda deneysel Streptococcus iniae enfeksiyonunda oluşan histopatolojik bulguların ve bazı kan parametrelerinin incelenmesi Doktora İbrahim Cengizler Su Ürünleri Ana Bilim Dalı 119794
GÜLTEN ŞAŞ 2002 Nil Tilapia (Oreochromis niloticus)'sı bireylerinde oksijen taşınmasında rol oynayan bazı kan parametrelerinin mevsimsel değişiminin incelenmesi Yüksek Lisans İbrahim Cengizler Su Ürünleri Ana Bilim Dalı 119939
CAFER ERKİN KOYUNCU 2002 Yetiştiriciliği yapılan bazı akvaryum balıkları (Cyprinidae ve Poecilidae)'nda rastlanılan ektoparazitler, histopatolojileri ve sağaltım uygulamaları Doktora İbrahim Cengizler Su Ürünleri Ana Bilim Dalı 119974
ERCÜMENT GENÇ 2002 İskenderun Körfezi'ndeki ekonomik bazı teleost'larda rastlanılan endoparazitler ve histopatolojileri Doktora İbrahim Cengizler Su Ürünleri Ana Bilim Dalı 119877
ŞEHRİBAN ÇEK 2002 Sosyal etkenler, lhrh-a pimozide'nin çipura (Sparus aurata)'da cinsiyet değişimi ve steroid hormonları üzerine etkileri Doktora Mahmut Ali Gökçe Su Ürünleri Ana Bilim Dalı 120022
ŞENAY AKAMCA 2002 Kinaldin ve kinaldin sülfatın farklı büyüklüklerdeki tatlısu çipurası (Oreochromis niloticus) üzerindeki anestezik etkileri Yüksek Lisans Mahmut Yanar Su Ürünleri Ana Bilim Dalı 120003
MUSTAFA VEDAT ALEV 2002 Seyhan baraj gölü'nde yüzer kafeslerde gökkuşağı alabalığı (Oncorhynchus mykiss) ve ikinci ürün olarak tilapia (Oreochromis aureus) yetiştirme olanaklarının araştırılması Yüksek Lisans Suat Dikel Su Ürünleri Ana Bilim Dalı 119860
MEHMET USLU 2003 Blackmoli (Poecilia latipinna)'nın larval ve jüvenil dönemlerinde gereksinim duydukları uygun yem kaynaklarının saptanması Yüksek Lisans Nazmi Tekelioğlu Su Ürünleri Ana Bilim Dalı 135549
ARZU ÖZLÜER HUNT 2003 İki farklı yağ kaynağının (balık yağı ve soya yağı) deniz levreği (Dicentrarchus labrax L. )'nin gelişme performansı ve vücut yağ asitleri kompozisyonuna etkileri Doktora Nazmi Tekelioğlu Su Ürünleri Ana Bilim Dalı 135766
NAGEHAN BALPINAR 2003 Akvaryum balıklarından lepisteslerin kalitatif ve kantitatif karakterleri için kalıtım derecelerinin hesaplanması Yüksek Lisans Mustafa Akar Su Ürünleri Ana Bilim Dalı 135561
ORHAN TUFAN EROLDOĞAN 2003 Deniz levreği (Dicentrarchus labrax)'ın tatlı suya alıştırılması ve tatlı suda optimal yemleme oranının belirlenmesi Doktora Metin Kumlu Su Ürünleri Ana Bilim Dalı 135783
HALİL İBRAHİM SOYEL 2003 Yeşil Kaplan Karidesi (Penaeus semisulcatus) post-larvalarının yetiştiriciliğinde optimal tuzluluğun belirlenmesi Yüksek Lisans Metin Kumlu Su Ürünleri Ana Bilim Dalı 135659
CANER ENVER ÖZYURT 2003 Babadıllimanı koyunda (Silifke-Mersin) dip trolü ile avlanan ekonomik öneme sahip bazı demersal balık türleri için ağ göz genişliğinin belirlenmesi Doktora Dursun Avşar Su Ürünleri Ana Bilim Dalı 135770
OSMAN BAHADIR ÇAPAR 2003 Yumurtalık Koyu Polychaeta faunası Yüksek Lisans Cem Çevik Su Ürünleri Ana Bilim Dalı 135545
AZİME KÜÇÜKGÜL 2003 Farklı tip stres faktörlerinin aynalı sazan (Cyprinus carpio Linnaeus, 1958) bireylerinde serum glikoz, kortizol ve kan hemoglobin miktarları üzerine etkileri Yüksek Lisans Aysel Şahan Su Ürünleri Ana Bilim Dalı 135671
İBRAHİM DEMİRKALE 2003 Deniz levreği (Dicentrarchus labrax)'nin farklı tuz konsantrasyonlarında Na+ -K+ -ATPaz enzim aktivitelerinin izlenmesi Yüksek Lisans İbrahim Cengizler Su Ürünleri Ana Bilim Dalı 135703
HAKAN MURAT BÜYÜKÇAPAR 2003 Kırmızı biber (Capsicum annum), kadife çiçeği (Tagetes erecta) ve sentetik astaksantinin gökkuşağı alabalığı (Oncorhynchus mykiss)'nın pigmentasyonu ve büyümesi üzerine etkileri Doktora Mahmut Yanar Su Ürünleri Ana Bilim Dalı 135733
PELİN KÖKÇÜ 2004 Karataş (Adana) kıyılarındaki paşabarbunyası (Upeneus moluccensis, Bleeker (1885) Mullidae, Teleostei, populasyonunda balıkçılık değerleri ile üreme, büyüme, ölüm oranlarının belirlenmesi Yüksek Lisans Ercan Sarıhan Su Ürünleri Ana Bilim Dalı 151774
ZEYNEP ERÇEN 2004 DL - alanin, DL - metiyonin ve bunların kombine kullanılmasının sazan ( Cyprinus carpio Linnaeus, 1758) fingerliklerinin büyümesi üzerine etkileri Yüksek Lisans Nazmi Tekelioğlu Su Ürünleri Ana Bilim Dalı 151493
MELTEM DURAL 2004 Çukurova bölgesindeki Akyatan, Tuzla ve Çamlık lagünlerinde (Adana/Türkiye) ağır metal araştırması Doktora Münir Ziya Lugal GÖKSU Su Ürünleri Ana Bilim Dalı 151855
ÖZLEM YILMAZ 2004 Deniz levreği ( Dicentrarchus labrax)'nde farklı yaş gruplarında spermiasyon ve sperm kalitesinin karşılaştırılması Yüksek Lisans Metin Kumlu Su Ürünleri Ana Bilim Dalı 151500
MEHMET KIR 2004 Yeşil kaplan karidesi (Penaeus semisulcatus)'nin soğuğa toleransı ve kışlatılma olanakları Doktora Metin Kumlu Su Ürünleri Ana Bilim Dalı 151761
DURALİ DANABAŞ 2004 Testosteronandekonatin tatlı suda altınbaş kefal (Mugil aurata RISSO, 1810)'in gelişimi üzerine etkisi Yüksek Lisans Tülay Altun Su Ürünleri Ana Bilim Dalı 151473
ERHAN AKAMCA 2004 Çapraz ve düz iğneli dip pareketalarında avlama etkinliği ve tür seçiciliği Doktora Abdurrahman Polat Su Ürünleri Ana Bilim Dalı 151858
ESMERAY KÜLEY 2004 Buzda, streç film ve alüminyum folyo ile sarılarak 2±1°C'de depolanan çipuranın (Sparus aurota L., 1758) duyusal, kimyasal mikrobiyolojik kalitesinin değerlendirilmesi Yüksek Lisans Fatih Özoğul Su Ürünleri Ana Bilim Dalı 151903
ÖMER DÜLDÜL 2004 Türkiye'nin Anamur ( Mersin ) - Samandağ ( Hatay ) kıyıları arasındaki archaeogastropoda ( Mollusca - Gastropoda ) türlerinin dağılımı Yüksek Lisans Cem Çevik Su Ürünleri Ana Bilim Dalı 151800
SÜÜHAN YERDELEN 2004 İki makrofit türü (Potamogeton nodosus poiret ve Nasturtium officinale R. Br.) ve tatlı su salyangozu (Radix peregra O. F. Muller)'un epifitik alg kompozisyonuna etkisi Yüksek Lisans Fatma Çevik Su Ürünleri Ana Bilim Dalı 151785
MEHMET TUTAR 2004 Fenoxaprop - P - Ethyl ve tribenuron methyl herbisitlerinin göl ekosistemine etkisinin laboratuvar koşullarında incelenmesi Yüksek Lisans Fatma Çevik Su Ürünleri Ana Bilim Dalı 151807
SELİN SAYIN 2004 EDTA (Ethylenediaminetetraacetate)'nın farklı demir konsantrasyonlarında Emiliania huxleyi (Prymnesiophyta) ile Thalassiosira weissflogü (bacillariophyta)'nin büyümesine etkisi Doktora Oya Işık Su Ürünleri Ana Bilim Dalı 151747
LEYLA HIZARCI 2004 Spirulina platensis'in serada yapılan kültürlerinde ortam faktörlerinin ürün verimliliği, protein miktarı ve amino asit bileşimi üzerinde etkileri Yüksek Lisans Oya Işık Su Ürünleri Ana Bilim Dalı 151419
SELÇUK DUMAN 2004 β-Glucan'ın sağlıklı Nil Tilapia (Oreochromis niloticus)' larında bazı hemotolojik ve immünolojik parametreler üzerine etkisi Yüksek Lisans Aysel Şahan Su Ürünleri Ana Bilim Dalı 151908
ŞEBNEM TABAKOĞLU 2004 DSİ VI. Bölge Müdürlüğü Su Ürünleri Baş Mühendisliği'nde yetiştirilen bazı balık türlerinin parazitik yönden incelenmeleri Yüksek Lisans İbrahim Cengizler Su Ürünleri Ana Bilim Dalı 151482
ALİ ŞEKER 2004 Kadife çiceği (Tagetes erecta)'nin japon balığı (Carassius auratus)'nın pigmentasyonu ve büyümesi üzerine etkisi Yüksek Lisans Mahmut Yanar Su Ürünleri Ana Bilim Dalı 151733
MUSTAFA GÖÇER 2004 Doğal karotenoyit kaynaklarının Yeşil Kaplan Karidesi (Penaeus semisulcatus)'nin pigmentasyonu, büyümesi ve et kalitesi üzerine etkileri Doktora Mahmut Yanar Su Ürünleri Ana Bilim Dalı 151854
NEVZAT BURAK ÜNALAN 2004 Kafes koşullarında L-carnitine'nin alabalık (Onchorhyncus mykiss)'ların büyüme performansı üzerine etkileri Yüksek Lisans Suat Dikel Su Ürünleri Ana Bilim Dalı 151431
SERKAN ÖZBİÇER 2004 Nil Tilapiası (Oreochromis niloticus)'nın Seyhan baraj gölünde kafes koşullarında tek cinsiyet yetiştiriciliği Yüksek Lisans Suat Dikel Su Ürünleri Ana Bilim Dalı 151777
IŞIL YILDIRIM 2005 Değişik miktarlarda 17 B-östradiol ve vitamin C ile beslemenin koyi (Cyprinus carpio)'nin büyüme performansına etkileri Yüksek Lisans Nazmi Tekelioğlu Su Ürünleri Ana Bilim Dalı 197988
HACER YELDAN 2005 İskenderun ve Mersin Körfezlerin'den avlanan vatozların (Raja clavata (Linnaeus, 1758), Raja asterias (Delaroche, 1809), dasyatis pastinaca (Linnaeus, 1758), gymnura altavela (Linnaeus, 1758) biyoekolojik özelliklerinin belirlenmesi Doktora Dursun Avşar Su Ürünleri Ana Bilim Dalı 169986
SERKAN BASTACI 2005 İskenderun Körfezi ve Karataş kıyılarındaki kırlangıç balığı (Chelidonichthys lucernus) (Linnaeus, 1758) populasyonunun üreme, büyüme ve ölüm oranlarının belirlenmesi Yüksek Lisans Dursun Avşar Su Ürünleri Ana Bilim Dalı 198135
SOLMAZ KUZU 2005 Farklı avlama mevsimlerinin İskenderun Körfezi'nde avlanan keserbaş barbun (Mullus barbatus, L., 1758)'un yağ asitleri kompozisyonuna etkileri Yüksek Lisans Abdurrahman Polat Su Ürünleri Ana Bilim Dalı 198085
GÜLSÜN BEKLEVİK 2005 Farklı avlama mevsimlerinin, deniz levreği (Dicentrarchus labrax Linne, 1758)'nin kimyasal kompozisyonu ve dondurularak depolamada (-18˚C) kimyasal ve duyusal kalite kriterlerine etkileri Doktora Abdurrahman Polat Su Ürünleri Ana Bilim Dalı 197975
AYÇA AKİZ 2005 Karataş kıyı hattı (Kuzeydoğu Akdeniz) planktonik diatomlarında (bacıllariophyceae) mevsimsel değişimler Yüksek Lisans Sevim Polat Su Ürünleri Ana Bilim Dalı 170564
FATMAGÜN SARIHAN 2005 Tilapia (Oreochromis niloticus)'larda levamisol ve Streptococcus iniae uygulamasından sonra oluşan immün yanıtın izlenmesi Doktora İbrahim Cengizler Su Ürünleri Ana Bilim Dalı 169955
AYŞEGÜL AKTÜRE 2005 Adana ve ilçelerinde kullanılan alabalık yemlerinde Aspergillus flavus ve aflatoksin araması Yüksek Lisans İbrahim Cengizler Su Ürünleri Ana Bilim Dalı 198125
ŞEFİK SURHAN TABAKOĞLU 2005 Hipofiz uygulanmış ve uygulanmamış farklı boy gruplarına ait aynalı sazan (Cyprinus carpio)'ların sperm kalitelerinin incelenmesi Yüksek Lisans Mahmut Ali Gökçe Su Ürünleri Ana Bilim Dalı 198016
OĞUZ TAŞBOZAN 2005 L-karnitin ve farklı yağ seviyeleri ile hazırlanan yemlerle beslenen çipuraların (Sparus aurata) büyüme performansı ve vücut kimyasal kompozisyonlarının belirlenmesi üzerine bir araştırma Doktora Mahmut Ali Gökçe Su Ürünleri Ana Bilim Dalı 197963
BENİN TOKLU 2006 İskenderun Körfezi (Yumurtalık- Kokar burnu açıkları) zooplankton dağılımı ve mevsimsel değişimi Doktora Ercan Sarıhan Su Ürünleri Ana Bilim Dalı 183612
YUNUS AKSOY 2006 L-karnitin uygulanmış yemlerle beslenen ot sazanı (Ctenopharyngodon idella.)'nda büyüme performansının incelenmesi Yüksek Lisans Nazmi Tekelioğlu Su Ürünleri Ana Bilim Dalı 183732
ASUMAN KUMLU 2006 Farklı boyutlardaki benekli karides (Metapenaeus monoceros) post-larvalarında büyüme Yüksek Lisans Nazmi Tekelioğlu Su Ürünleri Ana Bilim Dalı 198076
ERDOĞAN ÇİÇEK 2006 Karataş (Adana) açıklarında dip trolleriyle avlanan ekonomik potansiyele sahip türlerin incelenmesi Doktora Dursun Avşar Su Ürünleri Ana Bilim Dalı 198151
SERAP GELİBOLU 2006 Akyatan (Karataş/Adana) Lagünü'nde bulunan ergin mavi yengeç (Callinectes sapidus rathbun, 1896)'lerde hemosit tür ve miktarının berlirlenmesi Yüksek Lisans Canan Türeli Su Ürünleri Ana Bilim Dalı 198072
BİLİM ÜNLÜ 2006 İskenderun Körfezi (Kuzeydoğu Akdeniz) fitoplankton biyoması ile deniz suyuna ait bazı fiziksel ve kimyasal parametrelerin mevsimsel değişimlerinin saptanması Yüksek Lisans Sevim Polat Su Ürünleri Ana Bilim Dalı 183743
ROZELİN AYDIN 2006 Chitosan uygulanan Tilapia (Oreochromis niloticus) bireylerinde bazı immünolojik parametrelerin etkisinin araştırılması Yüksek Lisans İbrahim Cengizler Su Ürünleri Ana Bilim Dalı 183637
GÜL AYTEN KİRİŞ 2006 L-arjinin ve nöropeptid Y'nin Oreochromis niloticus'da yem alımı, büyüme performansı, besin madde bileşenleri ve kan glikoz düzeyi üzerine etkileri Doktora Suat Dikel Su Ürünleri Ana Bilim Dalı 183600
ABDUSSAMET DAL 2006 Atatürk Baraj Gölü (Adıyaman)'nde yetiştiriciliği yapılan gökkuşağı alabalığı (Oncorhynchus mykiss)'nda parazitolojik araştırmalar Yüksek Lisans Suat Dikel Su Ürünleri Ana Bilim Dalı 184967
TUBA TERBIYIK 2007 Yumurtalık Koyu'nda (Adana) chaetognatların mevsimlere göre türsel ve miktarsal dağılımı Yüksek Lisans Ercan Sarıhan Su Ürünleri Ana Bilim Dalı 178644
LEVENT SANGÜN 2007 Temel bileşenler analizi, ayırma analizi, kümeleme analizleri ve ekolojik verilere uygulanması üzerine bir araştırma Doktora Mustafa Akar Su Ürünleri Ana Bilim Dalı 212503
MAKBULE BAYLAN 2007 Spirulina platensis (Cyanophyta)'e gen aktarımı üzerine bir araştırma Doktora Mustafa Akar Su Ürünleri Ana Bilim Dalı 200285
İLKAN ALİ OLGUNOĞLU 2007 Marine edilmiş hamside (Engraulis engrasicholus l., 1758) duyusal, kimyasal ve mikrobiyolojik değişimler Doktora Fatih Özoğul Su Ürünleri Ana Bilim Dalı 200286
NİHAL KAMARI 2007 Buzda depolanan yayın balığının (Silurus glanis L., 1758) nükleotid yıkım ve biyojenik amin konsantrasyonunun araştırılması Yüksek Lisans Fatih Özoğul Su Ürünleri Ana Bilim Dalı 275557
ÖNDER DUYSAK 2007 Karataş açıkları (kuzeydoğu Akdeniz) kafadan bacaklılarının (Mollusca: Cephalopoda) bazı biyolojik özellikleri Doktora Canan Türeli Su Ürünleri Ana Bilim Dalı 178580
DENİZ ERGÜDEN 2007 Türkiye denizlerindeki tirsilerin (Alosa spp.) moleküler sistematiği Doktora Cem Çevik Su Ürünleri Ana Bilim Dalı 212526
OSMAN BARIŞ DERİCİ 2007 Seyhan baraj gölü (Adana) sedimanının fosfor formları Yüksek Lisans Fatma Çevik Su Ürünleri Ana Bilim Dalı 212597
PELİN KAHYALAR 2007 İskenderun körfezi (Yumurtalık-Sugözü kıyı hattı) pikoplanktonik Synechococcus yoğunluk ve biyomasının mevsimsel değişimleri Yüksek Lisans Sevim Polat Su Ürünleri Ana Bilim Dalı 178611
ARGUN AKİF ÖZAK 2007 Deniz levreği (Dicentrarchus labrax, l. 1758)'nin kopepodid parazitlerinden Caligus minimus, otto, 1821'un biyolojisi üzerine çalışmalar Doktora İbrahim Cengizler Su Ürünleri Ana Bilim Dalı 200281
MUSTAFA OĞUZ KILINÇASLAN 2007 Yamula baraj gölü (Kayseri)'nde yaşayan bazı ekonomik balık türlerinde parazitolojik incelemeler Yüksek Lisans İbrahim Cengizler Su Ürünleri Ana Bilim Dalı 178353
MAHİR KANYILMAZ 2008 Sazan yemlerine (Cyprinus carpio L., 1758) farklı oranlarda zeolit (klinoptilolit) katkısının büyüme, vücut kompozisyonu, bazı kan parametreleri ve bağırsak mukoza morfolojisi üzerine etkileri Yüksek Lisans Nazmi Tekelioğlu Su Ürünleri Ana Bilim Dalı 178372
ABDULLATİF ÖLÇÜLÜ 2008 Yeşil kaplan karidesi (Penaeus semisulcatus )'nin beslenmesinde kullanılan yapay yemlerde optimum protein düzeyinin belirlenmesi Yüksek Lisans Metin Kumlu Su Ürünleri Ana Bilim Dalı 244169
MELTEM MANAŞIRLI 2008 Babadıllimanı Koyu'ndaki (Silifke-Mersin) derin su pembe karidesinin (Parapenaeus longirostris Lucas, 1846) biyo-ekolojik özellikleri ve populasyon dinamiği parametreleri Doktora Dursun Avşar Su Ürünleri Ana Bilim Dalı 178330
SEVAL KANDEMİR 2008 Farklı mevsimlerde Seyhan baraj gölünde avlanan kadife balığı (Tinca tinca L., 1758)'nın yağ asitleri kompozisyonundaki değişimler Yüksek Lisans Abdurrahman Polat Su Ürünleri Ana Bilim Dalı 244102
ALİ SABRİ TAŞLIEL 2008 Karataş ve Yumurtalık'ta (İskenderun Körfezi) bir av sezonunda kaybolan av araçlarının miktarının belirlenmesi Yüksek Lisans Caner Enver Özyurt Su Ürünleri Ana Bilim Dalı 178074
VOLKAN BARIŞ KİYAĞA 2008 Seyhan Baraj Gölü'nde sudak (Sander lucioperca Bogustkaya and Naseka, 1996) avcılığında kullanılan monofilament sade uzatma ağlarının seçiciliğinin araştırılması Yüksek Lisans Erhan Akamca Su Ürünleri Ana Bilim Dalı 178075
ITRİ LEVENT ERKOL 2008 Yumurtalık Koyu makro bentik faunasındaki mevsimsel değişimler Yüksek Lisans Cem Çevik Su Ürünleri Ana Bilim Dalı 178107
MÜZEYYEN KÖKSAL 2008 Farklı ortam koşullarının (ışık, sıcaklık, besin eksikliği ve havalandırma) Haematococcus Pluvialis flotow'da büyüme ve astaksantin miktarına etkisi Yüksek Lisans Oya Işık Su Ürünleri Ana Bilim Dalı 244215
MİNE PERÇİN OLGUNOĞLU 2008 İskenderun Körfezi kıyısalındaki bazı makroalg türleri ve çökelinde ağır metal birikimlerinin mevsimsel değişimi Doktora Sevim Polat Su Ürünleri Ana Bilim Dalı 178664
AZİME KÜÇÜKGÜL 2008 Tilapia (Oreochromis niloticus)'larda Streptococcus iniae infeksiyonundan sonra gelişen akut faz protein (APP)'lerinin araştırılması Doktora İbrahim Cengizler Su Ürünleri Ana Bilim Dalı 178350
HATİCE ASUMAN YILMAZ 2008 Döngülü açlık ve yemleme sıklığının çipura (Sparus aurata) yavrularında büyüme ve yem alımı üzerine etkileri Yüksek Lisans Orthan Tufan Eroldoğan Su Ürünleri Ana Bilim Dalı 178081
MUSTAFA VEDAT ALEV 2008 Kafes koşullarında boylamanın ve büyük bireylerin nil tilapialarının (Oreochromis niloticus) büyümeleri ve toplam ağırlık kazançları üzerine etkileri Doktora Suat Dikel Su Ürünleri Ana Bilim Dalı 178332
FATİH ÖĞRETMEN 2009 Farklı oranlarda L-alanin, L-lizin ve L-glutamik asit uygulanmış yemlerin sazan (Cyprinus carpio L. 1758)'da büyüme performansı ve vücut kompozisyonu üzerine etkileri Doktora Nazmi Tekelioğlu Su Ürünleri Ana Bilim Dalı 244363
DURALİ DANABAŞ 2009 Farklı oranlardaki zeolit (Klinoptilolit)'in bazı su parametreleri ile gökkuşağı alabalığı (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792)'nın gelişimi ve vücut kompozisyonuna etkileri Doktora Tülay Altun Su Ürünleri Ana Bilim Dalı 244144
SİNAN MAVRUK 2009 Yumurtalık kıyısal zonu (İskenderun körfezi) ihtiyoplanktonunda mevsimsel değişimler Yüksek Lisans Dursun Avşar Su Ürünleri Ana Bilim Dalı 244329
MEHMET KENAR 2009 Aromatik bitkilerden elde edilen doğal antioksidanların balık filetosu üzerindeki duyusal, kimyasal ve mikrobiyolojik etkilerinin incelenmesi Yüksek Lisans Fatih Özoğul Su Ürünleri Ana Bilim Dalı 244222
ESRA BALIKÇI 2009 Tütsülenmiş uskumru (Scomber scombrus) marinatlarının (sade ve dereotlu) duyusal, kimyasal ve mikrobiyolojik kalite parametrelerinin belirlenmesi Yüksek Lisans Yeşim Özoğul Su Ürünleri Ana Bilim Dalı 244239
MUSTAFA ÖZ 2009 Pozantı' da yetiştirilen ve körkün çayından avlanan gökkuşağı alabalıklarının (Oncorhynchus mykiss) vücut kompozisyonları ve yağ asidi profillerinin karşılaştırılması Yüksek Lisans Suat Dikel Su Ürünleri Ana Bilim Dalı 256419
CAN UZUNAĞAÇ 2009 Nil tilapia yavrularının kışlatılmasında spirulina (Spirulina platensis) ve alabalık yeminin 4 farklı rejimle verilmesinin canlı kalma oranına etkilerinin karşılaştırılması Yüksek Lisans Suat Dikel Su Ürünleri Ana Bilim Dalı 256093
SEDAT GÜNDOĞDU 2010 Erçek gölü inci kefali (Chalcalburnus tarichi, Pallas, 1811) popülasyonu üzerine bir araştırma Yüksek Lisans Mustafa Akar Su Ürünleri Ana Bilim Dalı 256534
MUSTAFA DURMUŞ 2010 Farklı mevsimlerde avlanan sardalya (Sardinella aurita Valenciennes, 1847)'nın 4oC'de vakum paketli olarak depolanmasında oluşan duyusal, kimyasal ve mikrobiyolojik değişimler Yüksek Lisans Abdurrahman Polat Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi Ana Bilim Dalı 276898
NURTEN TOY 2010 Laktik asit bakterileri serbest hücre ekstraktlarının patojenik bakterilerin gelişimine ve biyojenik amin üretimine etkisinin araştırılması Yüksek Lisans Yeşim Özoğul Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi Ana Bilim Dalı 283280
İLKNUR UÇAK 2010 Biberiye ekstraktının vakum paketlenmiş uskumru (Scomber scombrus L., 1758) burgerlerinin raf ömrüne etkisi Yüksek Lisans Yeşim Özoğul Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi Ana Bilim Dalı 276893
SELÇUK DUMAN 2010 Kangal (Sivas) Balıklı Çermik Termal Kaplıcası ile Topardıç deresi (Sivas)'nde yaşayan Cyprinion macrostomus Heckel, 1843 ve Garra rufa Heckel, 1843 türü balıklarda bazı hematolojik parametreler ve doğal immün yanıtın belirlenmesi Doktora Aysel Şahan Su Ürünleri Ana Bilim Dalı 270610
RUHAY ALDIK 2010 Zeolitin Aeromonas hydrophila ile enfekte edilen tilapia (Oreochromis niloticus)'ların bazı organ ve dokulardaki etkilerinin histopatolojik incelemeleri Yüksek Lisans İbrahim Cengizler Su Ürünleri Yetiştiriciliği Ana Bilim Dalı 256411
MEHTAP CANLI 2010 Hurmaboğazı Dalyanı (Adana)'ndan yakalanan bazı ekonomik balık türlerinde ektoparazit araştırması Yüksek Lisans İbrahim Cengizler Su Ürünleri Ana Bilim Dalı 270554
ZAFER AKPINAR 2010 Stok yoğunluğunun minekop (Umbrina cirrosa, Lin. 1758) yavrularının yaşama oranları ve büyüme performansarı üzerine etkileri Yüksek Lisans Mahmut Ali Gökçe Su Ürünleri Ana Bilim Dalı 266163
ÇİĞDEM ÇALIM 2010 Japon balığı (Carassius auratus) ve lepistes (Poecilia reticulata) larvalarında artemia ve mikrokapsül yem gereksinimlerinin belirlenmesi Yüksek Lisans Mahmut Yanar Su Ürünleri Ana Bilim Dalı 270534
MEHMET KUMLU 2010 Su sıcaklığının pasifik beyaz karidesinin (Litopenaeus vannamei) mevsim dışı üremesine etkisi Yüksek Lisans Orthan Tufan Eroldoğan Su Ürünleri Ana Bilim Dalı 256536
ILGIN ÖZŞAHİNOĞLU 2010 Balık yağı yerine kısmi olaraka kullanılan bitkisel yağ kaynaklarının deniz levreği (Dicentrarchus labrax)' nin büyümesine ve yağ asit profili üzerine etkileri Yüksek Lisans Suat Dikel Su Ürünleri Ana Bilim Dalı 270583
NAFİYE DÜLGER 2011 Farklı tuzluluk ve sıcaklıklarda deniz levreği (Dicentrarchus labrax)'nde kritik termal minimum ve maksimum değerlerinin belirlenmesi Yüksek Lisans Metin Kumlu Su Ürünleri Yetiştiriciliği Ana Bilim Dalı 285275
DERYA ÇİÇEK 2011 Açlık periyotlarının yeşil kaplan karidesi (Penaeus semisulcatus)'nde toplam lipit ve yağ asitleri üzerine etkisi Yüksek Lisans Metin Kumlu Su Ürünleri Yetiştiriciliği Ana Bilim Dalı 275569
SEZEN ÖZÇELİK 2011 Laktik asit bakterilerinin farklı balık infüzyon sıvılarında organik asit üretiminin HPLC ile incelenmesi Yüksek Lisans Fatih Özoğul Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi Ana Bilim Dalı 287114
ESMERAY KÜLEY BOĞA 2011 Fermente edilmiş balıkta gıda patojenlerinin polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) ile tanımlanması ve probiyotik bakteriler ile eleminasyonu Doktora Fatih Özoğul Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi Ana Bilim Dalı 295524
ALİ ÇETİNKAYA 2011 Timol, karvakrol, eugenol ve alfa terpineol'un soğukta depolanan vakum paketlenmiş hamsi filetoları üzerine etkilerinin incelenmesi Doktora Fatih Özoğul Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi Ana Bilim Dalı 299408
EMRE YAVUZER 2011 Doğal ve ticari yemle beslenen gökkuşağı alabalıklarında (Oncorhynchus mykiss) buzda depolanma süresince kimyasal, duyusalve mikrobiyolojik değişimler Yüksek Lisans Fatih Özoğul Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi Ana Bilim Dalı 285276
MİRAY ETYEMEZ 2011 Farklı dozlarda gama ışınlamanın soğukta depolanan (2°C) kurbağa bacaklarının (Rana esculenta) duyusal, kimyasal ve mikrobiyolojik kalitesi üzerine etkileri Yüksek Lisans Gülsün Özyurt Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi Ana Bilim Dalı 287165
SAADET GÖKDOĞAN 2011 Klinoptilolit (doğal zeolit)'in patojen bakterilerin biyojenik amin ve amonyum üretimine etkisinin incelenmesi Yüksek Lisans Yeşim Özoğul Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi Ana Bilim Dalı 287167
NURGÜL KOYUNCU 2011 Berdan nehri havzasındaki baraj göllerinin (Kadıncık 1, Kadıncık 2 ve Berdan) alg kompozisyonu ve ekolojisi Doktora Fatma Çevik Su Ürünleri Temel Bilimleri Ana Bilim Dalı 275541
LEYLA USLU 2011 Besleyici element kompozisyonundaki değişikliklerin mikroalglerde yağ içeriğine etkisi Doktora Oya Işık Su Ürünleri Temel Bilimleri Ana Bilim Dalı 287219
SEVKAN ÖZÜTOK 2011 Zencefil (Zingiber officinale Roscoe) katkılı yemlerin Nil tilapia (Oreochromis niloticus Linnaeus 1758)' larında immünostimülant etkisinin araştırılması Yüksek Lisans Aysel Şahan Su Ürünleri Yetiştiriciliği Ana Bilim Dalı 299455
KORKUT GÖKHAN KURTAR 2011 Türkiye su ürünleri yetiştiricilik sektöründe iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı Yüksek Lisans Mahmut Ali Gökçe Su Ürünleri Yetiştiriciliği Ana Bilim Dalı 283253
ERHAN ERDOĞAN 2011 Japon (Carassius auratus, Linnaeus, 1758), moli (Poecilia latipinna, Lesueur, 1821) ve lepistes (Poecilia reticulata, Peters, 1859) balıklarının tuzluluk ve sıcaklık toleranslarının belirlenmesi Yüksek Lisans Mahmut Yanar Su Ürünleri Yetiştiriciliği Ana Bilim Dalı 285256
İLKER ALTINÖZ 2011 Farklı açlık tokluk rejimi uygulamalarının kış koşullarında Avrupa deniz levreği (Dicentrarchus labrax)'nin büyüme performansı ve besinsel kompozisyonu üzerine etkisi Yüksek Lisans Oğuz Taşbozan Su Ürünleri Yetiştiriciliği Ana Bilim Dalı 287107
MAHİR KANYILMAZ 2012 Çipura (Sparus aurata) yetiştiriciliğinde zeolit (klinoptilolit) kullanılabilirliğinin araştırılması Doktora Nazmi Tekelioğlu Su Ürünleri Yetiştiriciliği Ana Bilim Dalı 318690
SERHAT TÜRKMEN 2012 Farklı tuzluluk ve sıcaklıklarda yetiştirilen genç Avrupa deniz levreği (Dicentrachus labrax) bireylerinde büyüme performansı ve bazı kronik stres parametreleri ile histolojik değişimlerin belirlenmesi Yüksek Lisans Metin Kumlu Su Ürünleri Yetiştiriciliği Ana Bilim Dalı 299926
İLYAS ÖZOĞUL 2012 Mersin bitkisi (Myrtus communis L.) ve defne (Laurus nobilis L.)' den elde edilen ekstraktların yılan balığı (Anguilla anguilla L., 1758) filetolarının soğuk depolama (4°c) süresince duyusal, kimyasalve mikrobiyolojik kalitesi üzerine etkileri Yüksek Lisans Abdurrahman Polat Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi Ana Bilim Dalı 299447
BÜNYAMİN KUŞ 2012 Altınotu ve Ökseotu bitki ekstrelerinin Alabalık filetosu üzerindeki antimikrobiyal ve antioksidan etkilerinin incelenmesi Yüksek Lisans Fatih Özoğul Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi Ana Bilim Dalı 318511
GÖZDE GERÇEK 2012 Defne ve kekik yağı eklenen jelatin ile kaplamanın çipura (Sparus aurata L., 1758) filetolarının soğukta (+4ºc) depolanması esnasında fiziksel, kimyasal, mikrobiyolojik ve duyusal değişimler üzerine etkisi Yüksek Lisans Yaseman Yanar Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi Ana Bilim Dalı 299449
ÇİĞDEM DİKEL 2012 Kitosan eklenen jelatin ile kaplamanın çipura (Sparus aurata L., 1758) filetolarının soğukta (+4C) depolanması esnasında fiziksel, kimyasal, mikrobiyolojik ve duyusal değişimler üzerine etkisi Yüksek Lisans Yaseman Yanar Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi Ana Bilim Dalı 318499
İREM NUR YEŞİLYURT 2012 Mavi yengeç (Callinectes sapidus) postlarva (Megalopa)'sının Yumurtalık koyu kuzey kıyısında yerleşimi üzerine bir çalışma Yüksek Lisans Canan Türeli Su Ürünleri Temel Bilimleri Ana Bilim Dalı 318522
GİZEM GÜRBÜZ 2012 Seyhan Baraj Gölü'nde (Adana) fizikokimyasal özellikler, ALG populasyonları ve alkalen fosfataz aktivitesinin yaz periyodunda incelenmesi Yüksek Lisans Fatma Çevik Su Ürünleri Temel Bilimleri Ana Bilim Dalı 318674
GAMZE MAZI 2012 Balık yemi katkısı olarak ß(1,3) glukanaz üreten rekombinant maya (Saccharomyces cerevisiae)'nın oluşturulması Yüksek Lisans Makbule Baylan Su Ürünleri Temel Bilimleri Ana Bilim Dalı 318507
BİGE GÜLMEN 2012 Akyatan lagünü (Adana)'nden yakalanan mavi yengeç (Callicetes sapidus)'lerde toksik madde araştırılması Yüksek Lisans İbrahim Cengizler Su Ürünleri Yetiştiriciliği Ana Bilim Dalı 327110
FİLİZ AKKÖSE 2012 Farklı sıcaklık uygulamalarının levrek (Dicentrarchus labrax L.1758)'lerde cinsiyet farklılaşması ve gelişim üzerine etkileri Doktora Mahmut Ali Gökçe Su Ürünleri Yetiştiriciliği Ana Bilim Dalı 304693
ATAMAN ALTUĞ ATICI 2012 Farklı oranlarda enginar (Cynara scolymus L.) yaprağı özü kullanılan yemlerle beslenen levrek (Dicentrarchus labrax L.)'lerin, büyüme performansı ve vücut kimyasal kompozisyonlarının belirlenmesi Yüksek Lisans Mahmut Ali Gökçe Su Ürünleri Yetiştiriciliği Ana Bilim Dalı 318518
SELÇUK GÖRELŞAHİN 2012 Sığır gübresi ve maya (Saccharomyces cerevisiae)' nın zooplankton verimliliğine etkisi Yüksek Lisans Mahmut Yanar Su Ürünleri Yetiştiriciliği Ana Bilim Dalı 318528
ZEYNEP ERÇEN 2012 Düşük proteinli ve soya ağırlıklı yemlere aspartik ve/veya glutamik asit ilavesinin tilapia (Oreochromis niloticus)'nın büyüme performansı üzerine etkisi Doktora Mahmut Yanar Su Ürünleri Yetiştiriciliği Ana Bilim Dalı 299431
PINAR MUMOĞULLARINDA 2012 Kanola ve balık yağlı yemlerle döngülü olarak beslemenin Avrupa deniz levreği (Dicentrarchus labrax) yavrularının büyüme performansına ve yağ asidi profiline etkisi Yüksek Lisans Suat Dikel Su Ürünleri Yetiştiriciliği Ana Bilim Dalı 299469
GÜLAY GÖK 2012 Boylamanın ve büyük bireylerin melez Tilapia (O. niloticus × O. aureus) yavrularının büyüme performansına etkileri Yüksek Lisans Suat Dikel Su Ürünleri Yetiştiriciliği Ana Bilim Dalı 305953
BAŞAK ÇETİNKOL 2012 Farklı sıcaklıklarda nil tilapia (Oreochromis niloticus)'sı ve melez (O.niloticus ? × O.aureus?) tilapia'ların kritik termal minimum ve maksimum değerlerinin belirlenmesi Yüksek Lisans Suat Dikel Su Ürünleri Yetiştiriciliği Ana Bilim Dalı 318533
MUSTAFA UÇAR 2012 Gökkuşağı alabalığı ( Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792) üretim tesislerinde (Mersin) pestisit araştırması ve üretim tesislerinin ekolojik yetiştiricilik açısından değerlendirilmesi Doktora Oğuz Taşbozan Su Ürünleri Yetiştiriciliği Ana Bilim Dalı 318485
AYSUN ADAKLI 2012 Farklı açlık tokluk besleme döngülerinin, Avrupa deniz levreği (Dicentrarchus labrax)'nin büyüme performansı ve vücut kimyasal kompozisyonu üzerine etkileri Yüksek Lisans Oğuz Taşbozan Su Ürünleri Yetiştiriciliği Ana Bilim Dalı 299927
YILMAZ UÇAR 2013 Balık yağındaki eikosapentaenoik asit (EPA) ve dokosaheksaenoik asit (DHA)in yüksek performanslı sıvı kromatografi (HPLC) yöntemi ile saflaştırılması ve bazı patojenik bakteriler üzerine etkisinin incelenmesi Yüksek Lisans Fatih Özoğul Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi Ana Bilim Dalı 348622
MEHMET GÖKÇİN 2013 Uskumru (Scomber scombrus) ve levrek (Dicentrarchus labrax) kemiklerinden jelatin eldesi ve karakterizasyonu Yüksek Lisans Yaseman Yanar Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi Ana Bilim Dalı 307776
HATİCE YAZGAN 2013 Ayçiçek yağı ile hazırlanan nanoemülsiyonun soğukta (2±2 °c) depolanan levrek (Dicentrarchus labrax) ve çipura (Sparus aurata ) filetolarının duyusal, kimyasal ve mikrobiyolojik kalitesi üzerine etkisi Doktora Yeşim Özoğul Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi Ana Bilim Dalı 480201
CANSEV AZGIN 2013 Fotobiyoreaktörlerde ve havuzda kültüre alınan spırulına platensıs'in ürün verimliliği, protein ve lipid miktarlarının karşılaştırılması Yüksek Lisans Oya Işık Su Ürünleri Temel Bilimleri Ana Bilim Dalı 307713
BURCU AK 2013 Azot eksikliğine bağlı stresin, fotobiyoreaktörde kültüre alınan phaeodactylum trıcornutum'un (Bacıllarıophyceae) lipid miktarına etkisi Yüksek Lisans Oya Işık Su Ürünleri Temel Bilimleri Ana Bilim Dalı 307712
İBRAHİM DEMİRKALE 2013 Doğu Akdeniz(Türkiye) sahillerinden yakalanan has kefal(Mugil cephalus linnaeus, 1758)'lerde karşılaşılan myxobolus ichkeulensis, bahri ve marquez, 1996'(Myxosporea)'in biyolojisi üzerine çalışmalar Doktora İbrahim Cengizler Su Ürünleri Yetiştiriciliği Ana Bilim Dalı 307752
ŞEFİK SURHAN TABAKOĞLU 2013 Doğadan avlanarak yetiştiricilik koşullarında tutulan anaç uzun yüzgeçli sarıkuyruk (Seriola rivoliana Valenciennes, 1833) bireylerinde bazı üreme parametrelerin incelenmesi Doktora Mahmut Ali Gökçe Su Ürünleri Yetiştiriciliği Ana Bilim Dalı 327161
MERVE SARIİPEK 2013 Pasifik beyaz karidesi (Litopenaeus vannamei) yavrularının yemlerinde balık unu ve yağı yerine bitkisel hammaddelerin kullanımı Yüksek Lisans Orthan Tufan Eroldoğan Su Ürünleri Yetiştiriciliği Ana Bilim Dalı 327127
HAVVA DEDELER 2013 Bitkisel yağ ve balık yağı içeren yemlerle döngülü beslemenin Avrupa deniz levreği (Dicentrarchus labrax) yavrularında büyüme ve yağ asidi kompozisyonuna etkisi Yüksek Lisans Orthan Tufan Eroldoğan Su Ürünleri Yetiştiriciliği Ana Bilim Dalı 293230
MUSTAFA ÖZ 2013 Çörekotu (Nigella sativa, L) yağının gökkuşağı alabalığı (Oncorhynchus mykiss)'nın büyüme performansı, besinsel içeriği ve raf ömrü üzerine etkisi Doktora Suat Dikel Su Ürünleri Yetiştiriciliği Ana Bilim Dalı 348618
CELAL ERBAŞ 2013 Farklı oranlarda enginar (Cynara scolymus L.) yaprağı özü kullanılan yemlerle kış koşullarında beslenen çipura (sparus aurata)'larin, büyüme performansı ve vücut kimyasal kompozisyonlarının belirlenmesi Yüksek Lisans Oğuz Taşbozan Su Ürünleri Yetiştiriciliği Ana Bilim Dalı 307707
MUZAFFER PERKER 2014 İskenderun körfezi'nde dağılım gösteren lesepsiyen balık türlerinin avdaki bulunurluğu ve trol torba seçiciliğinin belirlenmesi Yüksek Lisans Caner Enver Özyurt Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi Ana Bilim Dalı 352508
EMRE YAVUZER 2014 Patates, yer elması, şeker pancarı ve kırmızı pancar kabuğu ekstraktları ilaveli buzun, gökkuşağı alabalığı (Oncorhynchus mykiss) filetolarının muhafazası süresince (3±1ºc) duyusal, kimyasal ve mikrobiyolojik etkilerinin incelenmesi Doktora Fatih Özoğul Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi Ana Bilim Dalı 367720
ALİ RIZA KÖŞKER 2014 Mersin körfezinden yakalanan balon balığı'nın (Lagocephalus sceleratus) mevsime ve cinsiyete bağlı olarak besin kompozisyonu ve tetrodotoksin (TTX) düzeylerindeki değişimlerin incelenme Yüksek Lisans Fatih Özoğul Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi Ana Bilim Dalı 367741
ALİ SERHAT ÖZKÜTÜK 2014 Gama ışınlamanın tütsülenmiş alabalık (Oncorhynchus mykiss) filetolarının duyusal, kimyasal ve mikrobiyolojik kalitesi üzerine etkileri Doktora Gülsün Özyurt Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi Ana Bilim Dalı 377283
SERAP GELİBOLU 2014 Yeme farklı oranlarda eklenen mannan-oligosakkarit (MOS)'in çipura (Sparus aurata)'larda büyüme ve et kalitesi üzerine etkileri Doktora Yaseman Yanar Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi Ana Bilim Dalı 374571
İLKNUR YUVKA 2014 Biberiye (Rosmarinus officinalis) ve kekik (Thymus vulgaris) uçucu yağları kullanılarak hazırlanan nanoemülsiyonların buzda depolanan alabalık (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792) filetosu kalitesine kimyasal, duyusal ve mikrobiyolojik etkileri Yüksek Lisans Yeşim Özoğul Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi Ana Bilim Dalı 374592
KADİR SERDAR AKKAYA 2014 Türkiye'nin kuzeydoğu(İskenderun Körfezi) kıyılarında bulunan caulerpa taxifolia var. distichophylla vahl c. agardh (chlorophyta) biyokütlesinin fiziko-kimyasal faktörlere bağlı mevsimsel değişimi Yüksek Lisans Cem Çevik Su Ürünleri Temel Bilimleri Ana Bilim Dalı 360727
RUHAY ALDIK 2014 Akyatan lagünü (Adana-Karataş)'nden yakalanan mavi yengeçler (Callinectes sapidus, Rathbun 1896)'de bakteriyolojik, parazitik ve fungal araştırmalar Doktora İbrahim Cengizler Su Ürünleri Yetiştiriciliği Ana Bilim Dalı 377284
ERSİN ÜNDAĞ 2014 Farklı oranlarda enginar (Cynara scolymus) yaprağı özü kullanılan yemlerle beslenen çipura (Sparus auratus) ve levrek (Dicentrarchus labrax)'lerin, sindirim enzimleri etkinliklerinin belirlenmesi ve sindirim sistemi histolojisi Yüksek Lisans Mahmut Ali Gökçe Su Ürünleri Yetiştiriciliği Ana Bilim Dalı 374599
HATİCE ASUMAN YILMAZ 2014 Farklı bitkisel yağlar içeren yemlerle beslenen Avrupa deniz levreğinin (Dicentrarchus labrax L.) büyüme performansı ve yağ asidi metabolizması Doktora Orthan Tufan Eroldoğan Su Ürünleri Yetiştiriciliği Ana Bilim Dalı 372935
SİNAN MAVRUK 2015 İskenderun körfezi ihtiyoplanktonunun zamansal ve alansal değişimi Doktora Dursun Avşar Su Ürünleri Temel Bilimleri Ana Bilim Dalı 394602
HASAN ÖZGÜR YEŞİLÇİMEN 2015 İskenderun Körfezi'ndeki (Kuzeydoğu Akdeniz) ıskarmoz (Saurida undosquamis (Richardson,1848))'ların bazı beslenme özellikleri ve üreme dönemi Doktora Caner Enver Özyurt Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi Ana Bilim Dalı 379744
HASAN ERSÖNMEZ 2015 İskenderun körfezi'nde dağılım gösteren Solea solea ve Solea lascaris'in üreme döneminin belirlenmesi Yüksek Lisans Caner Enver Özyurt Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi Ana Bilim Dalı 379743
RANA ÖZTEKİN KAHRAMAN 2015 Karabaş (Lavandula stoechas) ve melisa (Melissa officinalis L.) bitki ekstrelerinin hamsi (Engraulis encrasicolus) filetosu üzerindeki antimikrobiyal ve antioksidan etkilerinin incelenmesi Yüksek Lisans Fatih Özoğul Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi Ana Bilim Dalı 387297
ESRA BALIKÇI 2015 Kekik, biberiye ve fesleğenden elde edilen ekstraktların, dondurulmuş (-18°c) ve soğukta (4±2°c) vakum paketlenerek depolanmış uskumru (scomber scombrus) köftelerinin kalite parametreleri üzerine etkileri Doktora Yeşim Özoğul Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi Ana Bilim Dalı 382398
İLKAY ÖZCAN AKPINAR 2015 Güneydoğu Karadeniz'de trol avcılığına açık ve kapalı alanlarda avlanan av kompozisyonunun karşılaştırılması Doktora Erhan Akamca Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi Ana Bilim Dalı 387296
EVŞEN GÜZEL 2015 Aşağı Ceyhan Havzasında bazı farmasötik maddelerin bulunurluğu ve mevsimsel değişimi Doktora Fatma Çevik Su Ürünleri Temel Bilimleri Ana Bilim Dalı 413587
İBRAHİM GÜR 2015 İskenderun körfezinde dağılım gösteren bazı makroalg türlerinin pigment, antioksidan ve besin bileşenlerinin mevsimsel olarak incelenmesi Yüksek Lisans Sevim Polat Su Ürünleri Temel Bilimleri Ana Bilim Dalı 394569
FİLİZ ÖZCAN 2015 Lipaz ve proteaz enzimleri katkılı yemlerin çipura (Sparus aurata, linnaeus 1758)'ların gelişme performansı, vücut kimyasal kompozisyonu ve sindirim enzimlerine etkisi Doktora Oğuz Taşbozan Su Ürünleri Yetiştiriciliği Ana Bilim Dalı 390498
ABDULLATİF ÖLÇÜLÜ 2016 Farklı bitkisel yağların Türk kereviti (Astacus leptodactylus)'nde büyüme performansı, yağ asitleri ve sıcaklık toleransı üzerine etkileri Doktora Metin Kumlu Su Ürünleri Yetiştiriciliği Ana Bilim Dalı 434139
MURAT DAĞTEKİN 2016 Beyaz kum midyesi (Chamelea gallina L., 1758) avcılığına uygun farklı alanlardaki (Sinop-Kastamonu) stokların yoğunlukları ile mevsimsel gelişimlerinin karşılaştırılması ve bu türün avcılığını yapan teknelerin sosyo-ekonomik analizi Doktora Caner Enver Özyurt Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi Ana Bilim Dalı 438007
MEBRURE NUKET YAVUZER 2016 Aspir (Carthamus tinctorius) ve kudret narı (Momordica charantia L.) ekstraktlarının balık etindeki bozulma etmeni ve patojen bakteriler üzerindeki antimikrobiyal aktivitelerinin incelenmesi Yüksek Lisans Esmeray Küley Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi Ana Bilim Dalı 434131
FERHAT KÜLEY 2016 Bazı baharatların (sumak, kimyon, karabiber ve kırmızı biber) gıda kaynaklı patojen bakterilerin gelişimi ve biyojen amin üretimi üzerine etkilerinin incelenmesi Yüksek Lisans Fatih Özoğul Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi Ana Bilim Dalı 434125
SAADET GÖKDOĞAN TEKİN 2016 Organik asitlerin bakterilerin biyojen amin üretimi ve gelişimi üzerindeki antimikrobiyal etkilerinin In-Vitro incelenmesi Doktora Yeşim Özoğul Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi Ana Bilim Dalı 444688
MUSTAFA DURMUŞ 2016 Bitkisel yağlar kullanılarak oluşturulan nanoemülsiyonların soğukta (2±2°c) ve vakum paketlenerek depolanan levrek (Dicentrarchus labrax) filetolarının duyusal, kimyasal ve mikrobiyolojik kalitesi üzerine etkileri Doktora Yeşim Özoğul Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi Ana Bilim Dalı 414358
MEHMET USLU 2016 Dıflubenzuronun kültür ortamında Scenedesmus quadricauda, Phaeodactylum tricornutum (Fitoplankton) ve Daphnia magna (Zooplankton)'ya etkisi Doktora Oya Işık Su Ürünleri Temel Bilimleri Ana Bilim Dalı 444674
TUBA KURT 2016 Kuzeydoğu Akdeniz, Türk Boğazlar Sistemi ve Karadeniz mesozooplankton topluluklarının bölgesel değişimi Doktora Sevim Polat Su Ürünleri Temel Bilimleri Ana Bilim Dalı 430201
SEDAT GÜNDOĞDU 2016 Balıklarda büyüme parametrelerinin Bayesyen istatistiksel yöntemle tahmini Doktora Makbule Baylan Su Ürünleri Temel Bilimleri Ana Bilim Dalı 427844
RUHAN YANEN 2016 Keban baraj gölü (Elazığ)'nde yer alan alabalık üretim tesislerinde kullanılan medikamentler, aşılar ve etkinliklerinin araştırılması Yüksek Lisans İbrahim Cengizler Su Ürünleri Yetiştiriciliği Ana Bilim Dalı 431044
PINAR MUMOĞULLARINDA 2016 Çukurova bölgesinde kafeslerde Asya kedi balığının (Pangasianadon hypophthalmus Sauvage, 1878) farklı yem kaynağı ve döngülü açlık ile beslemenin büyüme ve yem alımı üzerine etkileri Doktora Suat Dikel Su Ürünleri Yetiştiriciliği Ana Bilim Dalı 434148
MURAT ÇİÇEK 2016 Mersin ili su ürünleri tüketim algısının değerlendirilmesi Yüksek Lisans Suat Dikel Su Ürünleri Yetiştiriciliği Ana Bilim Dalı 434117
ILGIN ÖZŞAHİNOĞLU 2016 Çukurova koşullarında Asya kedi balığı (Pangasianodon hypophthalmus Sauvage, 1878) yetiştiricilik olanaklarının araştırılması Doktora Suat Dikel Su Ürünleri Yetiştiriciliği Ana Bilim Dalı 430208
ENES KINAY 2017 Kültür koşullarında su sıcaklık değişiminin yeşil kaplan karidesi (Penaeus semisulcatus)'nin yağ asidi içeriğine etkisi Yüksek Lisans Metin Kumlu Su Ürünleri Yetiştiriciliği Ana Bilim Dalı 478712
ALİ ESLEM KADAK 2017 Farklı kabuklu su ürünleri atıklarından elde edilen kitosan biyopolimerinin karakterizasyonu yenilebilir film üretimi ve fizikokimyasal özellikleri Doktora Aygül Küçükgülmez Yandım Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi Ana Bilim Dalı 479151
ELİF TUĞÇE AKSUN TÜMERKAN 2017 Ton balığı yan ürünlerinden üretilen ve soğukta (4±2 °C) depolanan balık patenin kalitesi üzerine farklı ambalajların etkilerinin incelenmesi Doktora Fatih Özoğul Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi Ana Bilim Dalı 463881
ALİ RIZA KÖŞKER 2017 Mersin Körfezi'nde (Kuzey doğu Akdeniz) avlanan balon balıklarının (Lagocephalus sceleratus, Lagocephalus spadiceus, Lagocephalus suezensis) besin bileşenleri, ağır metal ve tetrodotoksin (TTX) düzeylerinin belirlenmesi Doktora Fatih Özoğul Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi Ana Bilim Dalı 482419
ÖZGÜR YILMAZ 2017 Yapay deniz çayırının juvenil balık dağılımına etkisi Yüksek Lisans Gökhan Gökçe Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi Ana Bilim Dalı 482396
ZAHİDE BULUT 2017 Kemane vatoz'undan (Rhinobatos rhinobatos) elde edilen suriminin fonksiyonel özellikleri Yüksek Lisans Yeşim Özoğul Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi Ana Bilim Dalı 465343
EMEL YILDIRIM 2017 Olta balıkçılığında çapraz iğnelerle yakalanan balıklarda av sonrası yaşama oranı Yüksek Lisans Erhan Akamca Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi Ana Bilim Dalı 483530
KAAN AKSOY 2017 Yumurtalık lagünlerindeki balık türlerinin mevsimsel değişiminin incelenmesi Yüksek Lisans Meltem Manaşırlı Su Ürünleri Temel Bilimleri Ana Bilim Dalı 453431
GÜRKAN AKBULUT 2017 Akyatan lagünü (Karataş, Adana) fitoplanktonik diyatom ve dinoflagellat toplulukları ile bazı fizikokimyasal parametrelerin zamansal değişimi Yüksek Lisans Sevim Polat Su Ürünleri Temel Bilimleri Ana Bilim Dalı 465341
DİDEM DEMİRDELEN 2017 Ege bölgesinde yer alan denizel balık yetiştiriciliği sektöründe aşı kullanımı ve etkinliği Yüksek Lisans İbrahim Cengizler Su Ürünleri Yetiştiriciliği Ana Bilim Dalı 465361
SELÇUK GÖRELŞAHİN 2017 Lepistes (Pecilia reticulata)'in resirküle sistemde yetiştiriciliğinde stok yoğunluğu, monoseks kültür ve tubifeks (Tubifex tubifex) ile beslenmesinin etkisi Doktora Mahmut Yanar Su Ürünleri Yetiştiriciliği Ana Bilim Dalı 453430
ERHAN ERDOĞAN 2017 Farklı alıştırma su sıcaklıklarında bazı akvaryum balığı türlerinin sıcaklık tolerans parametrelerinin belirlenmesi Doktora Mahmut Yanar Su Ürünleri Yetiştiriciliği Ana Bilim Dalı 472994
ASUMAN BEKSARI 2017 Toprak solucanı (Eisenia fetid)'nın hufa içeriğinin zenginleştirilmesi ve karides (Penaeus vannamei) beslemede kullanımı Doktora Orthan Tufan Eroldoğan Su Ürünleri Yetiştiriciliği Ana Bilim Dalı 478710
ECE EVLİYAOĞLU 2017 Aromataz inhibitörü ve 17 metiltestosteron hormonları ile lagos (Epinephelus aeneus, Geoffroy Saint Hilaire 1817) bireylerinde erkekleşmenin öne alınması Yüksek Lisans Orthan Tufan Eroldoğan Su Ürünleri Yetiştiriciliği Ana Bilim Dalı 460983
FATİH SÜLEYMAN YABACI 2017 Alabalıkların (Oncorhynchus mykiss) Çukurova'da kafes koşullarında sarımsak (Allium sativum) destekli yemlerle beslenmesinin büyüme performansı üzerine etkileri Yüksek Lisans Suat Dikel Su Ürünleri Yetiştiriciliği Ana Bilim Dalı 479170
NAFİYE PERKER 2018 Karideslerde (Litopenaeus vannamei) stoklama yoğunluğunun stres indikatörü olarak hemolenf biyokimyasal parametreleri ve ısı şok proteinleri üzerine etkisi Doktora Metin Kumlu Su Ürünleri Yetiştiriciliği Ana Bilim Dalı 534691
MUSTAFA TÜRKOĞLU 2018 Mersin Körfezi'ndeki su, sediment ve bazı sucul organizmalarda ağır metal düzeylerinin aylık değişimi Doktora Dursun Avşar Su Ürünleri Temel Bilimleri Ana Bilim Dalı 505663
İLYAS ÖZOĞUL 2018 Spirulina Platensis ve Chlorella Vulgaris'den elde edilen ekstraktların soğuk depolanan (4±1ºc) sardalya (Sardinella aurita) filetoları üzerindeki antioksidan ve antimikrobiyal etkileri Doktora Esmeray Küley Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi Ana Bilim Dalı 534505
YILMAZ UÇAR 2018 Farklı konsantrasyonlarda kullanılan nisinin soğukta (4±2oc) ve vakum paketlenerek depolanan levrek (Dicentrarchus labrax, Linnaeus, 1758) filetolarının kalite parametreleri üzerine etkileri Doktora Fatih Özoğul Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi Ana Bilim Dalı 520844
İSMET SAYGU 2018 Ecosystem based assessment of the effects of shifting trawl codends in Gulf of Mersin, Eastern Mediterranean Doktora Gökhan Gökçe Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi Ana Bilim Dalı 489629
MERVE ERGÜVEN 2018 Bazı deniz ve tatlı su balık türlerinden laktik asit bakteri izolasyonu ve bunların fermantasyon yeteneklerin araştırılması Yüksek Lisans Gülsün Özyurt Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi Ana Bilim Dalı 512434
AHMET FARUK YEŞİLSU 2018 Doğal antioksidanların mikroenkapsüle edilen hamsi yağlarının oksidatif stabiliteleri üzerine etkileri Doktora Gülsün Özyurt Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi Ana Bilim Dalı 528289
NURTEN TOY 2018 Farklı gıdalardan tanımlanan laktik asit bakterilerinin organik asit üretimi, antimikrobiyal aktivitesi ve antibiyotik direnç özelliklerinin araştırılması Doktora Yeşim Özoğul Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi Ana Bilim Dalı 536327
YAĞMUR PEHLİVAN 2018 Lepistes (Poecillia retuculata), kılıç kuyruk (Xiphophorus helleri), japon (Carassius auratus), koi (Cyprinus carpio carpio) balıklarında bazı sperm kalite parametrelerinin belirlenmesi Yüksek Lisans Mahmut Ali Gökçe Su Ürünleri Yetiştiriciliği Ana Bilim Dalı 533322
ALP ÖZGÜVEN 2018 Sera koşullarında melez tilapiaların sarımsak (Allium sativum) destekli yemlerle beslenmesinin büyüme performansına ve vücut besin bileşenleri üzerine etkileri Yüksek Lisans Suat Dikel Su Ürünleri Yetiştiriciliği Ana Bilim Dalı 496525
DERYA DAĞDANAŞAR 2019 Kırmızı kıskaçlı kerevitlerde (Cherax quadricarinatus) kapalı devre sistemlerde üremenin hormonlarla uyarılması ve yoğun yavru üretim tekniklerinin geliştirilmesi Doktora Metin Kumlu Su Ürünleri Yetiştiriciliği Ana Bilim Dalı 538729
HASAN ERSÖNMEZ 2019 Finike Körfezi'ndeki (Antalya) bazı balon balıklarının popülasyon parametreleri ve beslenme özellikleri Doktora Caner Enver Özyurt Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi Ana Bilim Dalı 549472
ÖZKAN ÖZBAY 2019 Elazığ ili su ürünleri tüketim alışkanlıklarının belirlenmesi Yüksek Lisans Fatih Özoğul Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi Ana Bilim Dalı 607279
DERYA CENGİZ 2019 Adana ve Mersin illerinde su ürünleri tüketimi anket çalışması Yüksek Lisans Fatih Özoğul Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi Ana Bilim Dalı 547006
ÖZGEN ARZU ÇAM 2019 Genetik mühendisliği teknikleri ile yem katkısı balık probiyotiklerinin oluşturulması Yüksek Lisans Makbule Baylan Su Ürünleri Temel Bilimleri Ana Bilim Dalı 534828
MEHMET KURUMUŞ 2019 Kalecik Baraj Gölü (Osmaniye)'nde yetiştiriciliği yapılan Gökkuşağı alabalığı (Oncorhynchus mykiss)'nda lernaea araştırmaları Yüksek Lisans İbrahim Cengizler Su Ürünleri Yetiştiriciliği Ana Bilim Dalı 571291
MİRAY ETYEMEZ BÜYÜKDEVECİ 2019 Tilapya (Oreochromis niloticus, Linnaeus 1758) için koruyucu probiyotiklerin eldesi: Büyüme performansı ve Streptococcus iniae'ye karşı etkisinin araştırılması Doktora İbrahim Cengizler Su Ürünleri Yetiştiriciliği Ana Bilim Dalı 534831
İHSAN YILMAZTÜRK 2019 Türkiye su ürünleri yetiştiricilik sektöründe çalışan dalgıçların iş güvenliğinin artırılması ve eğitim standartlarının geliştirilmesi Yüksek Lisans Mahmut Ali Gökçe Su Ürünleri Yetiştiriciliği Ana Bilim Dalı 545337
MUSTAFA ÇIKRIKÇI 2019 Kayseri ve Kahramanmaraş'ta bulunan iki işletmenin beton havuz ve kafeslerinde yetiştirilen gökkuşağı alabalıklarının (Oncorhynchus mykiss) et verimliliği ve besin içeriklerinin karşılaştırılması Yüksek Lisans Mahmut Ali Gökçe Su Ürünleri Yetiştiriciliği Ana Bilim Dalı 606271
İHSAN ERTAŞ 2019 Sazan (Cyprinus carpio L.) kullanılan akuaponik üretim modeliyle reyhan (Ocimum basilicum L.) ve lavanta (Lavandula angustifolia)'nın farklı bitki yataklarında yetiştiriciliği Yüksek Lisans Mahmut Ali Gökçe Su Ürünleri Yetiştiriciliği Ana Bilim Dalı 601191
HÜSEYİN HİLMİ ÖTER 2019 Fenoksietanol ve açlık süresinin japon balığının (Carassius auratus) taşınmasında stok miktarına etkisi Yüksek Lisans Mahmut Yanar Su Ürünleri Yetiştiriciliği Ana Bilim Dalı 577202
HASAN GÖKBOĞA 2019 Düşük sıcaklıklarda kanola ve balık yağlı yemlerle beslenen nil tilapiası (Oreochromis niloticus)'nın yağ asidi değişimlerinin araştırılması Yüksek Lisans Orthan Tufan Eroldoğan Su Ürünleri Yetiştiriciliği Ana Bilim Dalı 565872
ESRA GÖÇMEN 2019 Melez Tilapiaların (Oreochromis niloticus x O. aureus) Taurine destekliyemlerle beslenmesinin büyüme performansına ve vücut besin bileşenleriüzerine etkileri Yüksek Lisans Suat Dikel Su Ürünleri Yetiştiriciliği Ana Bilim Dalı 553121
TUĞÇE TATIL 2019 Bor mineralinin gökkuşağı alabalığının (Oncorhynchus mykiss) büyüme performansına ve besin kompozisyonuna etkileri Yüksek Lisans Suat Dikel Su Ürünleri Yetiştiriciliği Ana Bilim Dalı 596524
TAYLAN TOYGANÖZÜ 2019 Kafes koşullarında boylamanın ve farklı boy kompozisyonlarının ayna sazan (C.carpio)'ların büyüme performansları üzerine etkisi Yüksek Lisans Suat Dikel Su Ürünleri Yetiştiriciliği Ana Bilim Dalı 553321
GÖZDE GERÇEK 2020 Bazı balık türlerinin deri ve kemiklerinden kollajen eldesi ve karakterizasyonu Doktora Aygül Küçükgülmez Yandım Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi Ana Bilim Dalı 609986
MEHMET KENAR 2020 Bazı aromatik bitkilerden elde edilen rozmarinik asit, karnosol ve karnosik asitin sardalya (Sardina pilchardus Walbaum 1972) filetosu üzerindeki antioksidan ve antimikrobiyal etkilerinin incelenmesi Doktora Fatih Özoğul Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi Ana Bilim Dalı 650381
SEVKAN ÖZÜTOK 2020 Kuzeydoğu Akdeniz'de yetiştiricilik ve doğal koşullar altındaki çipura (Sparus aurata linnaeus 1758)'ların bağırsak mikrobiyotasından izole edilen potansiyel probiyotik bakterilerin tanımlanması ve karakterizasyonu Doktora Aysel Şahan Su Ürünleri Yetiştiriciliği Ana Bilim Dalı 625832
KORKUT GÖKHAN KURTAR 2020 Su ürünleri işletmelerinde çalışan mühendislerin iş doyumu ve güvenlik iklimi tutumu ile işten ayrılma niyetlerinin belirlenmesi Doktora Mahmut Ali Gökçe Su Ürünleri Yetiştiriciliği Ana Bilim Dalı 650439
ŞENTÜRK KİŞ 2020 Şabut (Tor grypus) yavrularının taurine destekli yemlerle beslenmesinin büyüme performansı üzerine etkileri Yüksek Lisans Suat Dikel Su Ürünleri Yetiştiriciliği Ana Bilim Dalı 637572
HAKAN PAMUKÇU 2020 Adana'daki alabalık işletmelerinin iş sağlığı ve güvenliği yönünden değerlendirilmesi Yüksek Lisans Suat Dikel Su Ürünleri Yetiştiriciliği Ana Bilim Dalı 624351
NURAY ÇELİK MAVRUK 2021 Türkiye'deki barbunya balıkçılığının resmi istatistiklere dayalı olarak değerlendirilmesi Yüksek Lisans Dursun Avşar Su Ürünleri Temel Bilimleri Ana Bilim Dalı 659150
HATİCE KÖYLÜ 2021 Yumurtalık Koyu'nda (Doğu Akdeniz) dağılım gösteren Chelon auratus (Sarı Kulak Kefal)'un büyüme ve beslenme özelliklerinin belirlenmesi Yüksek Lisans Caner Enver Özyurt Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi Ana Bilim Dalı 690949
İBRAHİM KÖYLÜ 2021 Yumurtalık Koyu'nda bırakma olta takımlarına yem temininde kullanılan uzatma ağlarının seçicilik özelliklerinin incelenmesi Yüksek Lisans Caner Enver Özyurt Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi Ana Bilim Dalı 692040
DİLAN BÜYÜKFİDAN 2021 Balık yağı içerikli gıda takviyelerinin oksidatif kaliteleri ve ağır metal yönünden değerlendirilmesi Yüksek Lisans Gülsün Özyurt Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi Ana Bilim Dalı 691498
METANET MUHAMMET KUŞÇU 2021 Mikroenkapsüle Lactobacıllus plantarum süpernatantı ile propolis ekstraktı kombinasyonlarının balıkta bozulmaya neden olan bakteriler üzerindeki antibakteriyel etkileri Yüksek Lisans Mustafa Durmuş Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi Ana Bilim Dalı 655371
İREM NUR YEŞİLYURT 2021 İskenderun körfezi'nde dağılım gösteren erugosquilla massavensis (Kossman, 1880) (Crustacea, stomatopoda)'in bazı populasyon parametreleri ve üreme biyolojisi Doktora Canan Türeli Su Ürünleri Temel Bilimleri Ana Bilim Dalı 703370
ONUR ERGÜL 2021 Seyhan Baraj gölü'nde sıcaklık ve çözünmüş oksijenin derinliğe bağlı değişimi Yüksek Lisans Fatma Çevik Su Ürünleri Temel Bilimleri Ana Bilim Dalı 692055
ÜMİT TARTAR 2021 Kuzeydoğu Akdeniz (İskenderun Körfezi) kılkuyruk mercanın (Nemipterus randalli RUSSELL, 1986) bazı popülasyon dinamiği parametreleri Yüksek Lisans Hacer Yeldan Su Ürünleri Temel Bilimleri Ana Bilim Dalı 692047
GAMZE MAZI 2021 Balık yemi katkısı β-glukanaz enzimleri üreten rekombinant Bacillus subtilis suşlarının geliştirilmesi Doktora Makbule Baylan Su Ürünleri Temel Bilimleri Ana Bilim Dalı 668881
LIBAN ISSE FARAH 2021 Some population dynamical parameters of bogue (Boops boops (L. 1758)) in Mersin bay and Iskenderun bay, (the northeastern levantine coast of Turkey) Yüksek Lisans Sinan Mavruk Su Ürünleri Temel Bilimleri Ana Bilim Dalı 685192
İBRAHİM ŞAHİN 2021 Sivas-şarkışla yukarı kızılırmak havzası çermikler hes bölgesinde yaşayan sazan (Cyprinus carpio, Linnaeus 1758)'da Aeromonas hydrophila'ya karşı antikor yanıtın belirlenmesi Yüksek Lisans Aysel Şahan Su Ürünleri Yetiştiriciliği Ana Bilim Dalı 703374
ALİ ÖZDEŞ 2021 Kılıçkuyruk (Xiphophorus helleri) ve plati (X. maculatus) balıklarının termal tolerans parametrelerinin belirlenmesi Yüksek Lisans Mahmut Yanar Su Ürünleri Yetiştiriciliği Ana Bilim Dalı 658179
KAZIM ERGİN GÜRKAN 2021 Karanfil yağının japon balığının (Carassius auratus) taşınmasında stoklama yoğunluğu üzerine etkisi Yüksek Lisans Mahmut Yanar Su Ürünleri Yetiştiriciliği Ana Bilim Dalı 688210
SITI NUR INSYIRAH NOOR IZAM 2021 Chitosan and iron as feed additive: effects on growth and feed intake in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) Yüksek Lisans Orthan Tufan Eroldoğan Su Ürünleri Yetiştiriciliği Ana Bilim Dalı 655131
ÖZGÜR UÇAŞ 2021 Diyetsel gümüş nanopartikülün gökkuşağı alabalığının (Onchorhyncus mykiss) yetiştiricilik parametreleri ve yüksek sıcaklık toleransına etkisi Yüksek Lisans Orthan Tufan Eroldoğan Su Ürünleri Yetiştiriciliği Ana Bilim Dalı 692063
CELAL ERBAŞ 2021 Düşük sıcaklıkta balık yağı yerine kullanılan bitkisel yağ kaynaklarının avrupa deniz levreği (Dicentrarchus labrax L.) ve çipura (Sparus aurata) üzerine etkileri Doktora Oğuz Taşbozan Su Ürünleri Yetiştiriciliği Ana Bilim Dalı 710738
KENAN AKMAN 2022 Seyhan baraj gölünde dağılım gösteren sudak (Sander lucioperca)'ın bazı biyolojik özelliklerinin belirlenmesi Yüksek Lisans Caner Enver Özyurt Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi Ana Bilim Dalı 721663
ALPER ATILGAN 2022 Monofilament sade uzatma ağlarında ip kalınlığının av verimine ve boy seçiciliğine etkisi Yüksek Lisans Caner Enver Özyurt Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi Ana Bilim Dalı 731776
TAMER LEBA 2022 Adana Karataş sahillerindeki ay yengeci Matuta victor (Fabricius, 1781) (Crustacea: Decapoda: Matutidae)'un bazı biyolojik özellikleri Yüksek Lisans Canan Türeli Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi Ana Bilim Dalı 730152
YASEMİN ÖZKÜTÜK 2022 İskenderun körfezi'nde avlanan karides (Metapenaeus stebbingi Nobili, 1904), kum yengeci (Portunus segnis Forskal, 1775), kalamar (Loligo vulgaris Lamarck, 1798), barbun (Mullus barbatus Linnaeus, 1758) ve ıskarmoz (Saurida lessepsianus Russell, Golani & Tikochinski, 2015)'un amino asit ve besin kompozisyonunun araştırılması Yüksek Lisans Canan Türeli Su Ürünleri Temel Bilimleri Ana Bilim Dalı 758320
CANANUR PİHAVA 2022 Farklı tuzluluk oranlarında azot ve fosfor sınırlamalarının mikroalg Tetraselmis suecica'nın lipid ve yağ asitlerine etkisi Yüksek Lisans Leyla Uslu Su Ürünleri Temel Bilimleri Ana Bilim Dalı 707182
BURAK AKYOL 2022 Akyatan lagünü (Karataş - Adana)'nde gümüşi havuz balığı (Carassius gibelio Bloch, 1982) populasyon dinamiği parametrelerinin belirlenmesi Yüksek Lisans Meltem Manaşırlı Su Ürünleri Temel Bilimleri Ana Bilim Dalı 730110
ÖZGÜR YILMAZ 2022 Balık unu yerine kısmi olarak kullanılan yer fıstığı küspesinin Nil Tilapyası (Oreochromis niloticus, Linnaeus 1758)'nda gelişim, besin profili ve bazı fizyolojik parametreler üzerine etkileri Doktora Mahmut Ali Gökçe Su Ürünleri Yetiştiriciliği Ana Bilim Dalı 771649
DAMLA TERZİ 2022 Kadife çiçeği (Tagetes erecta) ve apo-ester'in sarı prensesin (Labidochromis caeruleus) pigmentasyonu üzerine etkisi Yüksek Lisans Mahmut Yanar Su Ürünleri Yetiştiriciliği Ana Bilim Dalı 758292
ABDULLAH TAŞKIN 2022 Kahramanmaraş ilinde bir alabalık üretim işletmesinde iş sağlığı ve güvenliği risk değerlendirmesi Yüksek Lisans Suat Dikel Su Ürünleri Yetiştiriciliği Ana Bilim Dalı 766786
MUSTAFA ÇELİK 2022 Su ve yem kaynaklı borun Nil tilapia (Oreochromis niloticus)'larının büyüme performansı ve kan parametreleri üzerine etkisinin araştırılması Yüksek Lisans Suat Dikel Su Ürünleri Yetiştiriciliği Ana Bilim Dalı 772181
BURCU ÇİMEN 2023 Yumurtalık Koyu'ndan (Kuzeydoğu Akdeniz) izole edilen bazı diyatome türlerinin moleküler karekterizasyonu, kültüre alınması, azot ve silisyum sınırlamasının lipit, protein, karbonhidrat ve pigment miktarına etkisi Doktora Oya Işık Su Ürünleri Temel Bilimleri Ana Bilim Dalı 782510
LALE KAYA 2023 Akyatan lagünü'nde (Adana) has kefal balığında (Mugil cephalus Linneaus, 1758) ve levrek balığında (Dicentrarchus labrax (Linneaus, 1758)) mevsimsel metal birikimi Yüksek Lisans Meltem Manaşırlı Su Ürünleri Temel Bilimleri Ana Bilim Dalı 777518
ÖZGÜN ALKAÇ 2023 Üç farklı çiftlikte kullanılmakta olan erkek ve dişi alabalık (Oncorhynchus mykiss) anaçlarından alınan sperm ve yumurtalarda bazı kalite parametrelerinin karşılaştırılması Yüksek Lisans Mahmut Ali Gökçe Su Ürünleri Yetiştiriciliği Ana Bilim Dalı 776445
FATİH YELDAN 2023 Adana ilinde faaliyet gösteren alabalık işletmelerinin kaynak kullanım etkinliğinin analizi Doktora Suat Dikel Su Ürünleri Yetiştiriciliği Ana Bilim Dalı 788293
YILMAZ DAĞDELEN 2023 L-glutamik asit ilaveli yemler ile beslenen nil tilapya (O.niloticus)'larında büyüme ve besinsel kompozisyonun belirlenmesi Yüksek Lisans Oğuz Taşbozan Su Ürünleri Yetiştiriciliği Ana Bilim Dalı 782511

 

 

NOT: Yukarıda verilen bilgiler iki kaynak kullanılarak oluşturulmuuştur. Tamamlanmış tezler ile ilgili veriler,  Yüksek Öğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezinin internet sitesinden, devam eden tezlerle ilgili bilgiler ise Ç.Ü. Fen Bilimleri Enstitütüsünün resmi kayıtlarından alınmıştır.